CHUYÊN MỤC

Tin tức > Pháp luật và Đời sống > Chư Sê: Triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2019

Chư Sê: Triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2019

14/11/2019

     Thực hiện văn bản số 2237/UBND-NCngày 10/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê đã ban hành văn bản số 1972/UBND-VP ngày 31/10/2019 đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai một số nội dung sau:
      1. Công an huyện chủ trì phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, lựa chọn hình thức phổ biến Luật Thi hành án hình sự và các văn bản quy định chi tiết cho phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế tại cơ quan quan, đơn vị.
      Tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong công tác thi hành án hình sự để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật thi hành án hình sự.
Đồng thờ