CHUYÊN MỤC

Tin tức > Pháp luật và Đời sống > UBND huyện Chư Sê: Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng c

UBND huyện Chư Sê: Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trong năm 2020.

24/03/2020

     Thực hiện văn bản số 337/STP-PBGDPL ngày 12/3/2020 của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” trong năm 2020.
      Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện trong năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê đã ban hành văn bản số 476/UBND-VP ngày 20/3/2020 về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” trong năm 2020. Theo đó đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai một số hoạt động tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng, cụ thể như sau:


Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
Phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trong năm 2020. Ảnh: Internet
  1. Về nội dung tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng, gồm:
- Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam.
- Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng.
- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.
- Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.
- Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.
2. Một số hoạt động triển khai:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiên cứu áp dụng một số hình thức triển khai phù hợp, trong đó chú trọng các hoạt động như:
- Lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua việc biên soạn và phát hành miễn phí tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; trợ giúp pháp lý về phòng, chống tham nhũng; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, phòng, chống tham nhũng trong hoạt động xây dựng văn bản pháp luật; tổ chức đối thoại với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, cơ quan báo chí và người dân về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, xây dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội với nội dung và hình thức phù hợp; lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL trong hoạt động chuyên môn thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị;...
- Ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật thường xuyên trong năm, theo đó lồng ghép việc tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng với nội dung và hình thức phù hợp, tập trung cao điểm vào ngày 9 tháng 11 năm 2020.
- Chỉ đạo báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người tham mưu triển khai công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị vận dụng những kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã được tập huấn tại các hội nghị do Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức để triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thuộc lĩnh vực, ngành, phạm vi quản lý phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.
- Theo dõi các tài liệu pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng đã được Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát hành và số hóa đăng tải lên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp (tại địa chỉ: http://stp.gialai.gov.vn) để phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền đến đối tượng thụ hưởng.
Minh Nguyên (TH)

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.