CHUYÊN MỤC

Tin tức > Kinh tế - Văn hoá - Xã hội > Gia Lai triển khai kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021 trên

Gia Lai triển khai kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021 trên địa bàn tỉnh

07/01/2021

     Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 03/KH-SVHTTDL, ngày 06/01/2021 về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021


     Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện: Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên các trang thông tin điện tử và lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị. Tổ chức rà soát các hương ước, quy ước đã được công nhận hoặc phê duyệt trên địa bàn các huyện; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những hương ước, quy ước chưa phù hợp hoặc tiến hành thủ tục công nhận đối với các hương ước, quy ước có nội dung phù hợp theo thẩm quyền. Tổ chức rà soát, kiểm kê loại hình di sản văn hoá phi vật thể là tập quán xã hội được ghi nhận trong hương ước, quy ước ở địa phương đưa vào danh mục hoặc trình cấp có thẩm quyền đưa vào danh mục để tổ chức bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Chủ trì, phối hợp rà soát, kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện pháp luật về hương ước, quy ước.
     Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao: Tuyên truyền, phổ biến các nội dung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; đồng thời tham gia đưa tin, bài phản ánh kết quả xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn.
    Phòng Dân tộc: Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện nội dung hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước.
     Các phòng, ban của huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin triển khai thực hiện việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước phù hợp với lĩnh vực được giao quản lý.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận: Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện tốt hương ước, quy ước và pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Phối hợp kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân./.
 
H’Cúp.

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.