CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Chư Sê nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Chư Sê nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

03/08/2020

     Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Chư Sê luôn quan tâm chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.


Cán bộ chủ chốt huyện Chư Sê tham gia Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội”
         
     Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn và ý nghĩa của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể huyện luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể quan tâm nghiên cứu, vận dụng quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị mình; đồng thời coi trọng việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức quán triệt, học tập triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đảng các cấp bảo đảm đúng thời gian, thành phần quy định; đồng thời Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức các lớp học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy cử cán bộ theo dõi, thường xuyên đi cơ sở nắm bắt tình hình công tác truyền đạt các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản cấp trên đến các địa phương trên địa bàn huyện. Kết quả, hơn 90% cán bộ, đảng viên được cập nhật kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Song song đó, Ban Chỉ đạo 35 huyện tổ chức triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực, tăng cường thông tin tích cực trên không gian mạng; thành lập và hoạt động hiệu quả Fanpage của Ban Chỉ đạo, thường xuyên cập nhật các thông tin chính thống, xác thực, định hướng hiệu quả dư luận trên mạng xã hội.
     Trong nhiệm kỳ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tập trung nâng cao chất lượng và tiếp tục phát hành Bản tin nội bộ, một số/01 tháng phục vụ cho việc sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố và Chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. Việc thường xuyên được cung cấp kịp thời các nội dung phục vụ sinh hoạt đã giúp các chi bộ được cập nhật các thông tin chính xác, chống các luận điệu thù địch, tạo cơ sở cho sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ huyện. Bên cạnh đó, việc tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện được thực hiện nghiêm túc, qua đó giúp các cấp uỷ đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, cũng như phát hiện những vấn đề mới phát sinh để đề xuất, kiến nghị, nhằm thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.
     Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác khoa giáo cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm đúng mức. Nhằm giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp phòng Giáo dục & Đào tạo huyện tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho hàng ngàn lượt cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục trên địa bàn huyện.
     Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy giao  Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp và kiểm tra đôn đốc viết lịch sử Đảng bộ xã Ia Blang, Đảng bộ thị trấn Chư Sê; kết quả đã hoàn thành đúng Kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn huyện đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tích cực, chủ động triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và mang lại hiệu quả cao.
     Cùng với công tác tuyên truyền nói trên, huyện Chư Sê đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,  khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Kết quả 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai hướng dẫn đảng viên viết bản đăng ký nội dung học tập làm theo. Trong sinh hoạt, chi bộ, cơ quan, đơn vị đã dành thời gian đánh giá kết quả thực hiện, từng tập thể, cá nhân tự soi rọi, đối chiếu việc thực hiện các nội dung đã cam kết với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra.
     Trong nhiệm kỳ qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng. Việc đổi mới nội dung, phương pháp, phương tiện giảng dạy được coi trọng, chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng được củng cố, chặt chẽ, hiệu quả. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc nội dung, thời gian chương trình theo quy định; đã kịp thời quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản mới vào trong chương trình giảng dạy. Hàng năm có hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên được tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, hàng trăm cán bộ được đạo tạo chuyên sâu về lý luận chính trị. Huyện Chư Sê phối hợp Trường Chính trị tỉnh mở 03 lớp Trung cấp lý luận chính trị tại huyện, góp phần chuẩn hóa công tác cán bộ tại địa phương. Đến nay Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã được xây dựng khang trang, cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu cơ bản đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học.
     Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện hiệu quả đã góp phần vào công tác đổi mới, chỉnh đốn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nâng cao trình độ và phương thức lãnh đạo của cấp ủy, trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.
     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị tư tưởng vẫn còn số một tồn tại như chất lượng và hiệu quả còn thấp so với yêu cầu mới; nội dung, chương trình còn nặng tính lý luận, nhẹ tính thực tiễn; một số ít cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn còn xem nhẹ việc học tập chính trị tư tưởng.
     Trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, cũng còn không ít khó khăn, thách thức, trong khi đó, trình độ nhận thức, trí tuệ, ý thức chính trị của không một số cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế. Cùng với đó, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Nhân dân, xuyên tạc lịch sử, vu cáo Đảng, Nhà nước. Trước tình hình đó đòi hỏi công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải đi trước một bước về chất lượng, hiệu quả; thời gian tới cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:
     Thứ nhất: Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội về công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Cấp ủy đảng các cấp cần coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, trong đó chú trọng bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về lý luận, thực tiễn cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
     Thứ hai: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, tạo sự thống nhất cao hơn nữa trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Theo đó, cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp truyền đạt, gắn lý luận và thực tiễn. Tổ chức học tập chính trị tư tưởng một cách nghiêm túc, có hệ thống chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khắc phục mọi biểu hiện nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên; nói và làm trái Nghị quyết của Đảng. 
     Thứ ba: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải bám sát và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương, tích cực tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình; biểu dương tinh thần tự học tập, rèn luyện; đấu tranh loại trừ tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống, đẩy lùi các tệ nạn xã hội ở địa phương. 
     Thứ tư: Các Tổ chức cơ sở Đảng triển khai có hiệu quả cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, chính trị, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn huyện cần nắm chắc diễn biến tư tưởng, kịp thời đề ra các giải pháp thiết thực, tổ chức thực hiện, đồng thời phối hợp đấu tranh phê phán, làm thất bại mọi luận điệu phản tuyên truyền của các thế lực thù địch.
Mai Văn Thiên
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
Giám đốc Trung tâm BDCT huyện

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.