CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Chư Sê sau 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phư

Chư Sê sau 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”

07/06/2019

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, Chính quyền đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Vai trò, vị trí của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được khẳng định; khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động; phát huy tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân, các giới và các thành viên.

Liên đoàn lao động huyện tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông năm 2019
 
Các phong trào, các cuộc vận động được mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai với nhiều cách làm hiệu quả gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo” như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tiếp tục được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả, duy trì tính bền vững và được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Trên cơ sở 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ", Ủy ban mặt trận tổ quốc  từ huyện đến cơ sở đã gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh sát với tình hình thực tế để phát động phong trào. Trong 10 năm mặt trận và các đoàn thể đã xây dựng được 170 nhà “Đại đoàn kết”, 27 nhà “Mái ấm tình thương”, 24 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, 08 nhà “mái ấm Công đoàn”, tặng 144 con dê giống, 81 con bò tình thương, hỗ trợ 33 tấn gạo, 607 triệu đồng cho 1.840 hội viên phụ nữ nghèo; hỗ trợ phân bón, giống cây trồng, vật nuôi cho hộ nghèo với số tiền 578,8 triệu đồng.... Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng cộng đồng dân cư vững mạnh, thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Hàng năm có 25.580 lượt hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 87% tổng số toàn huyện. Đến nay, toàn huyện có 120/128 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, chiếm tỷ lệ 93,15%; 72 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đạt Công sở văn hóa, chiếm tỷ lệ 69%.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở không ngừng củng cố về tổ chức, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng vào tổ chức Đoàn, Hội mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các hoạt động tập trung hướng về cơ sở. Đẩy mạnh  và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, từ đó thu hút đông đảo quần chúng vào tổ chức Đoàn, Hội. Hiện nay, tỷ lệ tập hợp quần chúng của Hội Liên hiệp phụ nữ đạt 80%, Hội cựu chiến binh đạt 98%, Hội nông dân đạt 82,8%, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Liên hiệp thanh niên đạt 69,48%, Liên đoàn Lao động huyện đạt 99,62%. So với năm 2009, tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức của Hội LHPN tăng 8,3%, Hội Cựu chiến binh tăng 30%, Hội nông dân tăng 15,9%, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng 10,08%, Liên đoàn Lao động tăng 1,82%.
 Các cấp ủy Đảng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác đoàn kết tập hợp quần chúng. Đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện có 15 cơ sở Hội với 128 Chi hội, Đoàn Thanh niên có 37 cơ sở Đoàn với 128 chi đoàn; Hội Liên hiệp thanh niên có 20 cơ sở Hội; Hội cựu chiến binh có 17 cơ sở Hội với 127 chi hội, Liên đoàn Lao động có 93 Công đoàn cơ sở, Hội nông dân có 15 cơ sở Hội với 128 chi hội.
Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các thông tri, chỉ thị nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Mặt trận, đoàn thể. Thường xuyên tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác Mặt trận và các đoàn thể. Quan tâm, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Định kỳ hàng quý (đối với cấp huyện), hàng tháng (đối với cấp xã), thị trấn, Thường trực cấp ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp 1 lần để nghe Mặt trận và các đoàn thể báo cáo tình hình hoạt động; nắm bắt, xem xét những kiến nghị, đề xuất của Mặt trận và các đoàn thể, từ đó có ý kiến chỉ đạo và định hướng hoạt động. Đưa nội dung lãnh đạo xây dựng Mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị  - xã hội vững mạnh thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá phân loại mức độ hoàn thành của các tổ chức Đảng.
Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, qua 10 năm triển khai tổ chức thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, đã được thực hiện nghiêm túc, các nội dung kết luận được triển khai đồng bộ, toàn diện, xuyên suốt trong chương trình công tác và các phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đã làm chuyển biến nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp về sự cần thiết phải đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng...
Trong thời gian tới huyện Chư Sê sẽ tiếp tục triển khai thực hiện một số giải pháp tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị nhằm xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý và vai trò làm chủ của Nhân dân. Tiếp tục đa dạng hoá các hình thức tập hợp Nhân dân, tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; phát huy quyền chủ động, sáng tạo của Ủy ban mặt trận tổ quốc  và các đoàn thể chính trị-xã hội. Đặc biệt là tăng cường công tác dân vận của chính quyền; thể chế hoá cơ chế phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
                                                                                      Kiều Hưng
 
 
        

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.