CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Giải pháp nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn huyện Chư Sê

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn huyện Chư Sê trong thời gian tới

26/06/2020

     Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê xác định rõ tầm quan trọng của công tác nắm bắt dư luận xã hội đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần ổn định tình hình chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, các thế lực thù địch phản động không ngừng thực hiện âm mưu chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược "Diễn biến hoà bình". Trước sự bùng nổ thông tin một cách mạnh mẽ; sự phát triển vượt bậc của Internet và các loại báo mạng điện tử thì việc cần phải nắm vững tư tưởng, định hướng thông tin đối với nhân dân là yêu cầu cấp thiết đối với đội ngũ những người làm công tác tư tưởng của Đảng.
     Vì vậy Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê đã rất quan tâm, coi trọng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội: đầu năm 2018, Huyện ủy Chư Sê đã ra quyết định thành lập đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện gồm 19 đồng chí được cơ cấu tại các cơ quan, ban, ngành, Đảng ủy các xã, thị trấn. Ban hành quy chế hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, rà soát, bổ sung nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động; căn cứ vào định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương, Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng các nội dung cần nắm bắt dư luận xã hội, đặc biệt đối với các vụ, việc bức xúc, nổi cộm, những điểm nóng xảy ra trên địa bàn toàn huyện. Các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy thường xuyên kết hợp thông tin về tình hình biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới với các thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế tại các buổi giảng nghị quyết, nhằm cung cấp thông tin chính thống và định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đều xuất bản Bản tin nội bộ huyện cung cấp thông tin, định hướng nội dung cho cơ sở sinh hoạt chi bộ đúng định kỳ... Duy trì hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội với các nội dung được dư luận nhân dân quan tâm như: công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; về quan hệ quốc tế, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; … Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kịp thời tổng hợp báo cáo tình hình dư luận xã hội nổi bật hàng tháng, quý, năm, báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thường trực Huyện uỷ đúng thời gian quy định. 
     Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng của huyện thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, định hướng dư luận. Khi có các vấn đề bức xúc, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã trực tiếp trao đổi, làm việc với các cơ quan, ban, ngành có liên quan nắm bắt nội dung, trả lời, định hướng dư luận.... Từ năm 2018 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp thực hiện 15 cuộc điều tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (mỗi năm 05 cuộc) về các vấn đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội; tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tình hình, mục đích sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0.…. Quan tâm tạo mọi điều kiện cho các cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn huyện hoạt động: chi trả chế độ hỗ trợ mỗi tháng 0,2 mức lương tối thiểu; cung cấp thông tin cho cộng tác viên thông qua các hội nghị giao ban, nhằm nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện.
Trong thời gian qua, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp nhiều thông tin quan trọng, đặc biệt là những tin bức xúc, nổi cộm giúp lãnh đạo huyện kịp thời có những định hướng, quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành sát với thực tế, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện


Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội. ảnh: Phương Lê
 
     Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, đó là: một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác nắm bắt dư luận xã hội, chưa nhận thức rõ ràng, đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội, nhất là trong bối cảnh, yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa hiệu quả, dẫn đến việc nắm bắt, xử lý, định hướng dư luận xã hội ở một số thời điểm còn lúng túng, chậm trễ. Năng lực phát hiện, dự báo, tham mưu, giải pháp định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề mới, nóng, nảy sinh trong thực tiễn và đối với môt số chủ trương, chính sách của Nhà nước còn hạn chế…
     Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn huyện Chư Sê, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:
     Một là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội: Công tác nắm bắt dư luận xã hội phải gắn liền với công tác tư tưởng và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên về vai trò, vị trí, chức năng và sự cần thiết phải nắm bắt dư luận xã hội; Cấp ủy các cấp phải chỉ đạo, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng để có biện pháp giải quyết kịp thời đúng đắn các vấn đề bức xúc nảy sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
     Hai là, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành có liên quan, chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác nắm bắt dư luận xã hội; là đầu mối giúp cấp uỷ, chính quyền quản lý, điều hành hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác nắm bắt dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phối hợp với UBND huyện, các phòng, ban, ngành chức năng nắm bắt, cung cấp thông tin giải đáp, định hướng dư luận xã hội; nắm chắc diễn biến tư tưởng, các thông tin dư luận xã hội kịp thời báo cáo lãnh đạo huyện để xử lý, đặc biệt quan tâm đến những điểm nóng, những bức xúc, nổi cộm mới phát sinh trên địa bàn. 
     Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội: Công tác nắm bắt dư luận xã hội phải bám sát thực tiễn của đời sống xã hội, hướng về cơ sở, hướng tới từng đối tượng cụ thể gắn với các sự kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị... Chủ động dự báo trước những xu hướng, diễn biến tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
     Bốn là, quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội: Kiện toàn đội ngũ làm công tác dư luận xã hội, lựa chọn những cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; đặc biệt chú trọng cán bộ có trình độ chuyên môn về xã hội học, tâm lý học, có trình độ chính trị, hiểu biết toàn diện về các lĩnh vực, có trách nhiệm và khả năng nắm bắt, xử lý thông tin, có khả năng đối thoại, thuyết phục, giải thích và định hướng thông tin đối với dư luận xã hội.
     Năm là, tăng cường đầu tư phương tiện, kinh phí hoạt động cho công tác nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn huyện: Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và công tác nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn huyện.
                                                                                         Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.