CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Gợi ý một số nội dung sinh hoạt chuyên đề từ nay đến tháng 12/2020

Gợi ý một số nội dung sinh hoạt chuyên đề từ nay đến tháng 12/2020

02/06/2020

     Tháng 6/2020: Tổ chức sinh hoạt, học tập nội dung “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.


      Tháng 7/2020: Tổ chức sinh hoạt, học tập nội dung “Bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”.
     Tháng 8/2020: Tổ chức sinh hoạt, học tập nội dung “Những vấn đề đặt ra về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh trong tình hình hiện nay”.
      Tháng 9/2020: Tổ chức sinh hoạt, học tập nội dung “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn lực, động lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
     Tháng 10: Tổ chức sinh hoạt học tập nội dung “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; một số nhiệm vụ cụ thể để thực hiện việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.
     Tháng 11: đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.
      Tháng 12: đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, gắn với kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2020.
      Ngoài một số nội dung gợi ý trên. Cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
          Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.