CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Hiệu quả từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Ch

Hiệu quả từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Chư Sê

06/05/2019

Qua 03 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại huyện Chư Sê đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn huyện và đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Các cấp ủy, chính quyền huyện Chư Sê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị; đề ra các chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, hợp lòng dân trên các lĩnh vực, từng bước đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua đó, tạo sự đồng thuận, sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Những kết quả bước đầu
Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW, nhận được Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy nhanh chóng triển khai nội dung Chỉ thị trong toàn Đảng bộ. Hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã xác định đúng tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW và đều ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, công văn chỉ đạo để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Công tác tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề hằng năm được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có nhiều sáng tạo. Các cơ quan thông tin của huyện thường xuyên tuyên truyền chuyên đề, kết quả thực hiện, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với các lớp học tập chuyên đề theo hình thức trực tuyến với điểm cầu của tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy  chủ động mở các lớp học tập chuyên đề cho đội ngũ cán bộ, công chức cho các xã, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang... trên địa bàn huyện.
Điểm nổi bật nhất trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn đã gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4), tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những nội dung trọng tâm mang tính đột phá; những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định các nội dung đột phá qua các năm và tổ chức thực hiện hiệu quả. Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020, ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chư Sê đã không ngừng nỗ lực, tích cực huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí, cùng với nguồn vốn nhà nước, trong  năm 2018 huyện đã huy động doanh nghiệp đóng góp gần 6 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 26 tỷ đồng; đến nay toàn huyện đã có 09/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng làng Kpaih (xã Ayun) công nhận làng nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả các dự án phát triển kinh tế nông nghiệp, hỗ trợ người dân sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Nhờ vậy, đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 8,75%, giảm 3,29 so với đầu năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,5 triệu đồng/năm, tăng 3,9 triệu đồng so với cuối năm 2017. Bên cạnh việc thực hiện Quyết định 553-QĐ/TU và 554-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng được quan tâm thực hiện; huyện đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 15 xã, thị trấn với nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng Ủy ban nhân dân huyện và xã tiếp công dân vào sáng thứ 7 hàng tuần tại trụ sở Ban tiếp công dân huyện và trụ sở Ủy ban nhân dân xã; Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tiếp công dân  định kỳ mỗi quý 01 lần tại trụ sở Ban tiếp công dân huyện; tổ chức đối thoại với trẻ em trên địa bàn huyện. Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện tốt công tác phối hợp với các đoàn giám sát theo kế hoạch. Bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn. Công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là tại bộ phận “một cửa” của huyện, các xã, thị trấn được chú trọng. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong năm 2018, toàn huyện đã tiếp 297 lượt với 297 người đến phản ánh, kiến nghị, giảm 74 lượt người so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong năm 2018, kết nạp 411 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện là 4.088 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tích cực. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra cho tổ chức đảng và đảng viên thấy rõ những ưu, khuyết điểm tồn tại, yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên đề ra biện pháp khắc phục những khuyết điểm. Những vi phạm của đảng viên đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật đã xem xét xử lý kỷ luật 25 đảng viên;  trong đó: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thi hành kỷ luật 01 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 09 đảng viên, tổ chức đảng cơ sở thi hành kỷ luật 15 đảng viên...
 Cùng với chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị còn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với thực hiện các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện. Qua hơn 3 năm thực hiện cho thấy, đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, năng lực công tác được nâng lên. Đồng thời, đã hạn chế tình trạng một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp làm việc cầm chừng, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm; giải quyết công việc chậm trễ, trì trệ, hiệu quả thấp; thiếu kiểm tra, đôn đốc; không nắm chắc tình hình ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
Thực tế cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng; nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Sau hơn nửa nhiệm kỳ (2015-2020), huyện duy trì tốc độ tăng trưởng 8,13%, đạt 106% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Một số vấn đề và giải pháp
Bên cạnh những kết quả đạt được, Huyện ủy Chư Sê còn rút ra được một số vấn đề quan trọng, thiết thực, tạo tiền đề cho việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới.
Một là, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn phải được tiến hành nghiêm túc mới thực sự góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến về việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Hai là, chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Thực tế cho thấy triển khai làm tốt vấn đề này đã làm cho nội dung sinh hoạt thiết thực, cụ thể hơn; chất lượng sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể, đơn vị được bảo đảm; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp ủy, chính quyền ngày càng được nâng cao.
Ba là, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW thực sự góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở.
Bốn là, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tuy có bước tiến mới, hiệu quả hơn so với trước, nhưng trên thực tế vẫn chưa đạt yêu cầu toàn diện theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW. Cụ thể là, một số cấp ủy, nhất là cấp cơ sở vẫn còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo; tính chủ động, sáng tạo chưa cao, dẫn đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có nơi chưa phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đặc thù của địa phương. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thật sự rõ nét, sức thuyết phục chưa cao. Một số nơi chưa thực hiện nghiêm túc, thậm chí có tình trạng cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở một số nơi còn hình thức, nội dung chưa cụ thể, phương pháp chưa phong phú, lôi cuốn....
Rút kinh nghiệm từ những vấn đề trên, đồng thời phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới huyện Chư Sê tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến hơn nữa về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội. Trước mắt, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau:
1- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng và xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW. Gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, xem đây là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là của người đứng đầu các cấp, các ngành.
2- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập, đặc biệt là việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề của những năm tiếp theo với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020
3- Xác định rõ trách nhiệm tự giác, gương mẫu học trước, làm theo trước của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt, đảng viên, cán bộ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của  Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
4- Rà soát, bổ sung, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng ngành, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực về các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân.
5- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề hằng năm tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tích cực đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
                                                                                      Kiều Hưng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.