CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Hướng dẫn đợt tuyên truyền cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 20

Hướng dẫn đợt tuyên truyền cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy

17/09/2020

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, tại Hội trường 2-9, TP. Pleiku.
     Thực hiện Kế hoạch số 133-KH/HU ngày 06/5/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 132-HD/BTGTU ngày 04/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hướng dẫn đợt tuyên truyền cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn đợt tuyên truyền cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (sau đây gọi là Đại hội) với các nội dung cụ thể như sau:


 Mục đích, yêu cầu
- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội góp phần cho sự thành công của Đại hội và sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống; đồng thời, tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong góp ý xây dựng chủ trương, đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, để Gia Lai phát triển nhanh, bền vững.
- Thông qua công tác tuyên truyền Đại hội nhằm bồi đắp thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời làm cho Nhân dân hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa hết sức quan trọng của Đại hội.
- Công tác tuyên truyền bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc đóng góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị.
- Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong lao động sản xuất, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự thành công của Đại hội.
 Nội dung
Tiếp tục bám sát Kế hoạch số 133-KH/HU ngày 06/5/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 34-HD/BTGHU ngày 09/10/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy,  về tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó quan tâm tập trung chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền các nội dung chủ yếu sau:
- Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội. Nêu rõ, việc tổ chức Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng bộ tỉnh trong suốt nhiệm kỳ qua. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua; xác định  phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các chương trình trọng tâm trong thời kỳ tới.
- Tuyên truyền về Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Phản ánh tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong huyện, những tâm tư nguyện vọng, mong muốn chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đại hội.
- Tuyên truyền những nội dung cốt lõi, những điểm mới bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội. Tuyên truyền việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội.
- Đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy đảng trong 05 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đặc biệt là quyết tâm chính trị và sự khát vọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI quyết tâm đưa Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.
- Thông tin về các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng, các hoạt động văn hóa, thể thao… chào mừng Đại hội; tuyên truyền các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội về Đại hội.
- Tuyên truyền để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực quan tâm đồng tình, hưởng ứng, cổ vũ hành động hướng về Đại hội.
- Các hoạt động tuyên truyền hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với tuyên truyền các hoạt động như: Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X diễn ra vào ngày 11/9/2020.
 Tổ chức thực hiện
Để đợt tuyên truyền cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đạt hiệu quả, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị:
-  Ủy ban nhân dân huyện có văn bản chỉ đạo, thông báo đến các cơ quan, ban, ngành, các địa phương, đơn vị, hộ gia đình, nhân dân thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội, cụ thể:
+ Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban…, hộ gia đình, nhân dân trên địa bàn huyện treo (cắm) cờ Đảng,  cờ Tổ quốc từ ngày 26/9/2020 đến hết ngày 30/9/2020.
+ Trụ sở các cơ quan, đơn vị của  huyện, xã ngoài việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, phải treo băng rôn (hoặc bảng điện tử) tuyên truyền với khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025!” và cắm cờ Hồng kỳ mặt trước tường rào của cơ quan, đơn vị.
-  Các Tổ chức cơ sở Đảng
Tổ chức tuyên truyền theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ Hồng kỳ và khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội trước trụ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân treo (cắm) cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội.
- Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội huyện
+ Tổ chức các hoạt động thi đua, cổ vũ, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng Đại hội.
+ Vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về Đại hội trên các trang mạng, tài khoản cá nhân.
- Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện
Tiến hành kiểm tra, rà soát, thay thế tất cả các pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền đã cũ, tuyên truyền về các sự kiện chính trị đã qua, bổ sung các nội dung tuyên truyền, cổ động về Đại hội theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Tăng thời lượng các chuyên mục đăng, phát về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
                                                                               Kiều Hưng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.