CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025)

21/05/2020

     Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 41-HD/BTGHU ngày 20/5/2020, về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:


I. Mục đích, yêu cầu
1. Tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân tham gia góp ý, xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI có chất lượng, sát hợp với tình hình thực tế của tỉnh; thông qua đó, giúp các cấp ủy nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để bổ sung, hoàn thiện chủ trương, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI phải được tiến hành chặt chẽ, khoa học; vừa phát huy được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, vừa phòng ngừa các đối tượng cơ hội, bất mãn, phản động lợi dụng để xuyên tạc, chống phá đại hội đảng bộ các cấp, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
II. Thời gian, nội dung, hình thức thảo luận, góp ý kiến
          1. Thời gian: Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI thực hiện từ ngày 27 tháng 4 năm 2020 và kết thúc vào ngày 31 tháng 5 năm 2020.
          2. Nội dung thảo luận, góp ý kiến
Nhân dân thảo luận, góp ý kiến theo toàn bộ nội dung hoặc theo từng phần vấn đề cụ thể trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng sau:
          - Bố cục, kết cấu của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hợp lý chưa? Chủ đề (tiêu đề của Dự thảo Báo cáo chính trị) và phương châm của Đại hội (“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”) có cần thay đổi, bổ sung nội dung nào không?
          - Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 (trên tất cả các lĩnh vực: phát triển kinh tế; văn hóa - xã hội; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền và hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội) như vậy đã đúng và sát thực tế chưa? Cần thay đổi, bổ sung nội dung nào?
- Những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đã đúng và thẳng thắn chưa? Cần thay đổi, bổ sung nội dung gì?
- Dự báo bối cảnh tình hình thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh những năm sắp tới có sát và phù hợp với xu thế phát triển của tình hình thực tiễn không? Nội dung dự báo có cần bổ sung?
- Về quan điểm phát triển, mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ Đại hội XVI (2020-2025) đề ra như vậy có khả thi không? Những chỉ tiêu nào cần điều chỉnh (tăng, giảm), bổ sung?
- Về nhiệm vụ và các giải pháp (trên tất cả các lĩnh vực: phát triển kinh tế; văn hóa - xã hội; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền và hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội) mà Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI  đã xác định, có cần điều chỉnh, bổ sung làm rõ đảm bảo tính khả thi?
- Ba chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025 có cần bổ sung, thay đổi nội dung nào không?
3. Hình thức thảo luận, góp ý kiến
Nhân dân thảo luận, tham gia góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI  bằng các hình thức sau:
- Gửi ý kiến đóng góp (bằng văn bản, thư góp ý, bài viết...) tới: Báo Gia Lai, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai.
- Gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản, thư góp ý (viết tay hoặc đánh máy) tới Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Sê (địa chỉ 763 đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).
Đảng ủy các xã, thị trấn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện, xã.
- Góp ý kiến trực tiếp tại các hội nghị lấy ý kiến nhân dân, các buổi sinh hoạt do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức nhằm góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
III. Tổ chức thực hiện
1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND đăng tải toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trên Cổng thông tin điện tử của huyện để các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến; đồng thời, tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 01 tháng 6 năm 2020 để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung.
2. Đề nghị Công an huyện phối hợp cùng Ban Chỉ đạo 35 của huyện theo dõi nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn, xử lý các thông tin trên các trang, tài khoản mạng xã hội có nội dung xuyên tạc Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, chống phá đại hội đảng các cấp.
3. Đảng ủy các xã, thị trấn: Tổ chức tốt việc tuyên truyền lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; chú ý công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị. Tổ chức tốt các hình thức tiếp nhận các ý kiến, thư góp ý của nhân dân gửi trực tiếp đến cấp ủy; phân công cán bộ làm công tác tổng hợp các ý kiến đóng góp; đồng thời, xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 01 tháng 6 năm 2020 để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung.
4. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hình thức phù hợp tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, hội viên và nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI; nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI. Trên cơ sở đó, xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 01 tháng 6 năm 2020 để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của huyện.
5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện: Tăng cường công tác tuyên truyền, mở chuyên mục “Góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh”để tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó, xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 01 tháng 6 năm 2020 để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của huyện.
                                                                                      Kiều Hưng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.