CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Huyện Chư Sê: Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Huyện Chư Sê: Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

10/04/2020

     Thực hiện Hướng dẫn số 120-HD/BTGTU, ngày 07/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020) nhằm:
     - Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao và cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin đối với phong trào công nhân và cách mạng vô sản thế giới; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; đồng thời khẳng định sự kiên định vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam của Đảng và nhân dân ta.
     - Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố và bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:
     - Cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; vai trò, ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.
     - Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của cách mạng tháng Mười Nga, của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh


                                       V.I.Lênin (1870 - 1924). ảnh: Báo Điện tử Đảng cộng sản
TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
     Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), cần triển khai cụ thể các nhiệm vụ sau:
Ban Tuyên giáo Huyện ủy:
     - Hướng dẫn các cơ quan tuyên truyền của huyện tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của V.I.Lênin, về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vai trò, ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.
     - Theo dõi, kiểm tra và phối hợp đề xuất xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp của V.I.Lênin, về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     - Có bài viết đăng trên Bản tin nội bộ huyện tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao và cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin đối với phong trào công nhân và cách mạng vô sản thế giới. Vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đăng tải, chia sẻ thông tin tuyên truyền về sự kiện trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, VCnet.vn,...).
Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện:
     Chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là trên trang thông tin điện tử của huyện; trang, tài khoản mạng xã hội…Tập trung tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau kỷ niệm.
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện:
     - Thực hiện tốt công tác cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng rôn, pa nô, áp phích.
     - Tổ chức tiếp, phát sóng phim tài liệu kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin vào dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp.
Ban quản lý Công trình đô thị & Vệ sinh môi trường:
     - Chỉ đạo việc thực hiện chạy các câu khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin trên các bảng điện tử của huyện. 
Đảng ủy các xã, thị trấn; Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện:
     - Tăng cường vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực đăng tải, chia sẻ thông tin tuyên truyền về sự kiện trên các trang mạng xã hội.
     - Lựa chọn một số câu khẩu hiệu để tuyên truyền, cổ động bằng hình thức trực quan (băng rôn, pa nô, áp phích…) tại trụ sở cơ quan, đơn vị.
 MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:
1. Chào mừng 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020) - Nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới!
2. Kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội!
3. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng!
4. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh!
                                                   Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.