CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Huyện Chư Sê: Những kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW về công tác gia đình tron

Huyện Chư Sê: Những kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW về công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

03/04/2020

     Thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các cơ quan, ban, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác gia đình trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
     Công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là tuyên truyền về các quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và bình đẳng; lấy hạnh phúc gia đình làm động lực của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng bước phát huy những giá trị, truyền thống quý báu, tốt đẹp của gia đình Việt Nam, gìn giữ và phát huy những chuẩn mực của gia đình nhằm góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc được triển khai sâu rộng. Từ đó, từng bước nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác gia đình.
     Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đã đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác gia đình vào Nghị quyết BCH Đảng bộ, Nghị quyết của HĐND; Kế hoạch UBND huyện giao trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện. Thành lập Ban Chỉ đạo “Công tác gia đình” và Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện hợp nhất thành một và có tên gọi là Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện. Tổ chức bộ máy, kinh phí hoạt động tương đối ổn định, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện trong tình hình mới. Hướng dẫn, xác định lại chức năng, nhiệm vụ của bộ máy phụ trách công tác gia đình của các xã, thị trấn và thành lập Ban Chỉ đạo gia đình cấp xã, thị trấn; triển khai thành lập mô hình “Địa chỉ tin cậy về phòng, chống bạo lực gia đình”, đường dây nóng về gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình tại thôn, làng


Quang cảnh  buổi tập huấn  về công tác gia đình
 
     Năm 2019, trên địa bàn huyện có 128/128 tổ hòa giải (kiêm nhiệm hòa giải, giải quyết các vụ việc liên quan đến gia đình, bạo lực gia đình tại thôn, làng, tổ dân phố); 15 người/15 xã, thị trấn là cán bộ, công chức phụ trách kiêm nhiệm công tác gia đình; 80 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, 20 câu lạc bộ hoạt động với tên gọi “Gia đình phát triển bền vững”, “Phụ nữ nuôi dạy con tốt”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Nói không với nạn tảo hôn”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; 49 mô hình địa chỉ tin cậy về phòng, chống bạo lực gia đình ở thôn, làng...
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, hạn chế bạo lực gia đình, ly hôn, tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác xây dựng gia đình văn hóa được thực hiện tốt ở các khâu tuyên truyền, vận động gia đình tham gia thực hiện xây dựng gia đình văn hóa; tổ chức việc bình bầu gia đình văn hóa công khai, dân chủ từ khu dân cư; hướng dẫn cơ sở nâng cao chất lượng gia đình văn hóa được đông đảo nhân dân tham gia, giúp cho người dân nâng cao ý thức về tầm quan trọng của việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Đến cuối năm 2019, 87% số hộ đạt gia đình văn hóa.
      Năm 2007, có 100 hộ gia đình được biểu dương tại Hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc huyện Chư Sê giai đoạn 2001-2006 và 20 hộ gia đình tiêu biểu dự Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn tỉnh năm 2007. Hàng năm, tỷ lệ gia đình tiêu biểu được biểu dương chiểm tỷ lệ trên 10% và bầu, chọn từ 01 đến 02 hộ được tham dự, biểu dương tại Hội nghị tổng kết về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Gia Lai.
     Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác gia đình trên địa bàn huyện còn một số hạn chế: Một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác gia đình và hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Kinh phí đầu tư cho công tác gia đình nói chung, hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng còn hạn chế, nhất là ở cơ sở. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và địa phương trong việc thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình còn chưa đồng bộ, hiệu quả…
     Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 49-CT/TW về công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:
     Một là, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn huyện Chư Sê và thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
     Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện Chiến lược công tác gia đình trong giai đoạn mới.
     Ba là, phấn đấu năm 2020, có trên 90% hộ gia đình được tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng về thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Duy trì, củng cố chất lượng gia đình văn hóa. Duy trì hoạt động các mô hình “Địa chỉ tin cậy”, can thiệp phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện. Gắn thực hiện “xây dựng gia đình văn hóa” với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư.
     Bốn là, tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình từ huyện đến xã, thị trấn.
                                                                                                                Phương Lê

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.