CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Huyện Chư Sê: hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và

Huyện Chư Sê: hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

12/05/2020

     Thực hiện Hướng dẫn số 119-HD/BTGTU, ngày 12/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn triển khai cụ thể


 Nội dung các chương trình, hoạt động văn hóa-văn nghệ thể hiện những đặc trưng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung, cộng đồng các dân tộc Gia Lai, Chư Sê nói riêng; ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; thể hiện ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc.
 Việc sử dụng các biểu tượng: Quốc ca, Quốc thiều, Quốc kỳ, Đảng kỳ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các ngày lễ, lễ kỷ niệm phải đảm bảo sự trang nghiêm, thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL, ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 NỘI DUNG
 Đợt 1: Từ nay đến kết thúc đại hội đảng bộ huyện
 Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ phục vụ, chào mừng đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội, tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và các điều kiện khác của địa phương. - Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ phục vụ các lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, như: 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020);…và các sự kiện văn hóa khác của địa phương. Đa dạng về hình thức thể hiện, như: hội thi, hội diễn văn nghệ, tọa đàm, pa nô, khẩu hiệu, tranh cổ động… đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm.
- Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng nông thôn mới… Tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ theo hình thức xã hội hóa có định hướng; nâng cao công tác quản lý và xây dựng môi trường văn hóa tại các khu dân cư, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa.
- Tăng cường việc đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trong đời sống nhân dân và trên các mạng xã hội…
Đợt 2: Thời điểm trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (từ tháng 9/2020 đến 31/10 2020)
- Tiếp tục thực hiện các nội dung đã nêu ở đợt 1, căn cứ điều kiện cụ thể, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ với quy mô cấp huyện, chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Hình thức gồm: chương trình văn hóa-văn nghệ, tọa đàm, chuyên trang, chuyên mục theo chủ đề khác nhau… đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, tuân thủ nguyên tắc tổ chức và các quy định hiện hành.
- Khuyến khích việc dàn dựng các chương trình nghệ thuật về chủ đề chào mừng thành công của Đại hội đảng bộ huyện, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ca ngợi những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết IX Đảng bộ huyện, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2015-2020…, tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong toàn Đảng, toàn dân về các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh.
- Việc tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ trước và trong thời gian diễn ra Đại hội được tổ chức, thực hiện nghiêm túc, bài bản, chu đáo; có chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân.
Đợt 3: Sau thời gian Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
* Trước và trong thời gian diễn ra Đại hội
- Tiếp tục đẩy mạnh việc chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ trước và trong thời gian diễn ra Đại hội; bảo đảm đúng định hướng chính trị, đa dạng về hình thức thể hiện. Nội dung các chương trình văn hóa-văn nghệ, các sản phẩm văn hóa, văn nghệ ca ngợi những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2015-2020…, việc nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ. Vận động toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng môi trường văn hóa, môi trường tự nhiên và xã hội; hướng tới nâng cao chất lượng đời sống cho người dân cả về vật chất lẫn tinh thần, đáp ứng những yêu cầu trong thời kỳ mới.
* Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
- Hoạt động văn hóa-văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trên toàn huyện. Huy động sức mạnh, nguồn lực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong xây dựng, tổ chức các chương trình nghệ thuật, trưng bày chuyên đề lưu động… Nội dung khẳng định tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.
- Thông qua các hoạt động văn hóa-văn nghệ, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và những quan điểm, chủ trương, định hướng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng; thiết thực đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ (2020-2025), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Để tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu đề ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ X, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội XIII của Đảng, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
Ban Tuyên giáo Huyện ủy:
- Hướng dẫn các cơ quan tuyên truyền của huyện thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, du lịch, lễ hội và các sự kiện văn hóa khác.
- Tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tập trung trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2020); 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020); 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945 - 10/12/2020); 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020);… và trong các dịp tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện:
- Xây dựng, tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội lần thứ X Đảng bộ huyện, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể thao, du lịch, lễ hội và các sự kiện văn hóa khác.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm việc truyền bá các sản phẩm văn hóa độc hại, các hình thức cờ bạc, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội.
- Kịp thời đưa tin, bài, phóng sự phản ánh việc tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hoạt động kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, tỉnh và huyện trong năm 2020.
- Tăng cường thời lượng phát sóng, mở các chuyên trang, chuyên mục, biên tập các nội dung tin, bài, chương trình, hoạt động nghệ thuật, giao lưu văn hóa, nghệ thuật.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nhân lực và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ truyền thanh, truyền hình trực tiếp các ngày diễn ra Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh; tiếp sóng truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam trong các ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các buổi lễ kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức trong năm 2020 và các hoạt động văn hóa-văn nghệ khác theo kế hoạch.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện:
- Xây dựng kế hoạch chương trình, hội thi, hội diễn, tọa đàm chuyên đề về nội dung gắn với hoạt động các ngày lễ kỷ niệm như: 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020)130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020); 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945-10/12/2020); 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020);…
- Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội và các hoạt động văn hóa-văn nghệ khác; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện:
Căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động văn hóa -văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện.                                              
                                                                                             Phương Lê

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.