CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Huyện Chư Sê: hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân

Huyện Chư Sê: hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

03/02/2021

     Thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU, ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau


 Mục đích, yêu cầu
- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
- Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, bộ, ngành, địa phương, đơn vị và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Nội dung tuyên truyền
 Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid - 19 của năm 2020.
 Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp, như Ủy ban Thường vụ Quốc hội[1], Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng[2], Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp...
 Tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri... Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.
Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện...); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.
- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.
- Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.
 Hình thức tuyên truyền
- Sử dụng tối đa các phương tiện thông tin đại chúng như: đài truyền thanh - truyền hình huyện, hệ thống truyền thanh ở cơ sở; Bản tin nội bộ huyện, trang tin điện tử, cổng chào điện tử của huyện; các lực lượng thông tin cổ động của Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao huyện, tuyên truyền viên ở cơ sở… để tuyên truyền các nội dung phục vụ cho cuộc bầu cử.
- Tổ chức tuyên truyền miệng về bầu cử với các hình thức đa dạng như: thông qua hội nghị cử tri, sinh hoạt của các đoàn thể, họp dân tại thôn, làng, tổ dân phố…để thông tin các nội dung về bầu cử; tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bầu cử, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong công tác tuyên truyền và tham gia bầu cử.
- Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang huyện tổ chức nghiên cứu, trao đổi ý kiến về vai trò của Quốc hội trong bộ máy Nhà nước; về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và mọi công dân tích cực tham gia các hoạt động bầu cử.
 - Ủy ban bầu cử huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức các hội nghị cử tri ở cơ sở, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của tỉnh, của huyện.
 - Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động như: Băng rôn khẩu hiệu, panô, áp phích, xe loa tuyên truyền, biên tập các tin, bài giới thiệu về cách thức tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử.
Tiến độ triển khai các hoạt động tuyên truyền
Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từ tháng 01 năm 2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, cụ thể:
Đt 1: Từ tháng 01/2021, cao điểm tháng 4/2021
- Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.
- Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.
- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị, cơ sở về công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026).
Đt 2: Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021
- Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.
- Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử.
- Tuyên truyền các hoạt động cụ thể và diễn biến về công tác chuẩn bị bầu cử trên phạm vi toàn huyện các chương trình phát sóng của đài truyền thanh - truyền hình huyện; Bản tin nội bộ huyện, trang tin điện tử của huyện).
- Trong thời gian 10 ngày trước ngày bầu cử (từ ngày 13/5 - 23/5/2021) Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện; trạm truyền thanh xã, thị trấn và đội thông tin lưu động huyện tập trung tuyên truyền, thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu và thời gian bỏ phiếu.
 Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021
- Tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước, của tỉnh và của huyện.
Tổ chức thực hiện
  1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Xây dựng và triển khai Hướng dẫn chỉ đạo công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
- Biên tập nội dung tuyên truyền, các văn bản về bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân đăng trên Bản tin nội bộ của huyện và Trang tin điện tử của huyện.
- Bám sát cơ sở, địa bàn, địa phương, tăng cường các hoạt động, hình thức tuyên truyền để gắn kết các tầng lớp nhân dân trong xã hội về ngày bầu cử; vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đăng tải thông tin, tuyên truyền tích cực trên mạng VCNet.vn và các trang mạng xã hội khác.
- Chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử để có những đề xuất, giải pháp kịp thời ngăn chặn những vấn đề nhạy cảm mới phát sinh; gửi báo cáo kết quả công tác tuyên truyền bầu cử của huyện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khi kết thúc bầu cử.
2- Uỷ ban nhân dân huyện
- Có kế hoạch chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử với các hình thức đa dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân;  
- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Có văn bản chỉ đạo các ban, ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện đưa các tin, bài tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện
- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, bảo đảm để các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm dân chủ, đúng quy định pháp luật.
4- Công an huyện; Ban chỉ huy Quân sự huyện
- Tham mưu cho Cấp ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng cháy, chữa cháy trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử tại huyện, đặc biệt chú trọng đảm bảo an ninh trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng - an ninh.
5- Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện
- Tổ chức các hoạt động cổ động trực quan, như: khẩu hiệu, pa nô, áp phích; đội thông tin lưu động tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021 gắn với kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)…
6- Ban quản lý Công trình đô thị & Vệ sinh môi trường
 Chỉ đạo việc thực hiện chạy các câu khẩu hiệu tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026 trên cổng chào điện tử của huyện.
7- Các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện
Căn cứ Hướng dẫn này, Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức tốt công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chỉ đạo triển khai các hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm; treo băng rôn, khẩu hiệu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và nhân dân treo cờ theo thông báo của UBND huyện.
 Khẩu hiệu tuyên truyền
1- Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
2- Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
3- Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
4- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!
5- Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!
6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
7- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!
8- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
9- Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
10- Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Chư Sê thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
11-  Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
12- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
13- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
                                                                               Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 

[1] Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết số 1186/NQ-UBTVQH14 về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.
[2] Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 về “Giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp”

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.