CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Huyện Chư Sê: hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm

Huyện Chư Sê: hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

13/01/2021

     Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW, ngày 25/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn huyện trong năm 2021, cụ thể như sau:


 
Một buổi giảng Nghị quyết kết hợp tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2021
của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Ảnh: P. L
  1. Các ngày lễ lớn của đất nước
* Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu
 - Tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu bật những mốc son chói lọi của Đảng qua 91 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.
- Tuyên truyền về kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp, các tổ chức đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 1614-QĐ/TU, ngày 03/9/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp. 
- Tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng trong năm 2020; các phong trào thi đua yêu nước; anh hùng chiến sỹ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
- Tuyên truyền về những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết. 
- Tuyên truyền phản ánh các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Tân Sửu; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, động viên cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.
- Tăng cường đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc,  “diễn biến hoà bình”, chống phá Đảng, Nhà nước.
* Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch)
- Tuyên truyền về truyền thống lịch sử thời đại Hùng Vương, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng; giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn của dân tộc, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ đất nước.
- Tuyên truyền, giới thiệu các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương, trong đó có việc bảo tồn và phát huy các di sản, di tích thời đại Hùng Vương; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và phồn vinh.
- Tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh tập thể, cá nhân có những công lao, đóng góp đối với việc xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay.
* Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)
- Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh Nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba vùng chiến lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
- Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, Nhân dân lao động và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta; những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; những bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo chiến lược, các phương thức, biện pháp để tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc.
- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
- Tuyên truyền những thành tựu của đất nước sau 46 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
- Tăng cường đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
* Kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021)
- Tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và Nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
 - Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của Nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam, với quốc tế và thời đại; tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.                   
- Tuyên truyền khơi dậy niềm tự hào, phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc cùng cả nước phát triển ngày càng giàu đẹp và văn minh.
* Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)
- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương; nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời phê bình nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.
* Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)
- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; truyền thống đấu tranh cách mạng, sự hy sinh cao cả, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; những kết quả đạt được trong 74 năm qua của cả nước nói chung và của tỉnh Gia Lai, huyện Chư Sê nói riêng đối với công tác thương binh liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào đền ơn đáp nghĩa và các địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chăm sóc người có công.
- Tuyên truyền nhân rộng những điển hình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng gương mẫu, vượt khó vươn lên trong lao động, sản xuất để ổn định, nâng cao đời sống; trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực người có công đến các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng biết ơn sâu sắc và sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả; bồi đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc.
* Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021)
- Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
- Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 76 năm qua.
- Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 35 năm đổi mới đất nước; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
* Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021), Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo; khẳng định công lao, đóng góp của Đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
- Tuyên truyền về những phẩm chất cao đẹp của đồng chí Lê Quang Đạo - người cộng sản kiên cường mẫu mực, một nhà lãnh đạo có uy tín, kiên nghị, gần gũi và thân thương.
- Tuyên truyền việc học tập tấm gương đồng chí Lê Quang Đạo trong xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn; các hoạt động kỷ niệm ở các cấp, các ngành.
* Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 -  25/8/2021)
- Tuyên truyền về cuộc đời hoạt động cách mạng; công lao, cống hiến to lớn, đặc biệt suất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
- Tuyên truyền về những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt trong cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, chống áp bức, bóc lột, bất công ở các nước thuộc địa Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ la tinh.
- Tuyên truyền về tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng, cho dân tộc; việc học tập tấm gương đồng chí Võ Nguyên Giáp, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
  - Tuyên truyền phản ánh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.
* Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 - 06/3/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Thanh Nghị đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.
- Tuyên truyền về tấm gương sáng, tinh thần cách mạng của đồng chí Lê Thanh Nghị - người chiến sĩ cách mạng trung kiên, suốt đời sống và chiến đấu cho lý tưởng cao cả; việc học tập tấm gương đồng chí Lê Thanh Nghị trên quê hương Hải Dương.
- Tuyên truyền phản ánh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.
* Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
- Tuyên truyền về cuộc đời và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Phùng Chí Kiên - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực; nhà chính trị, quân sự song toàn đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng.
- Tuyên truyền về tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Phùng Chí Kiên, một người cán bộ mẫu mực luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết và kỷ luật trong Đảng, thường xuyên trau dồi đức tài, bản chất cách mạng, không khuất phục trước kẻ thù, sống anh dũng, chết vẻ vang, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân; việc học tập tấm gương đồng chí Phùng Chí Kiên trên quê hương Nghệ An.
- Tuyên truyền phản ánh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.
* Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Tần - người chiến sĩ cách mạng thuộc lớp đảng viên đầu tiên của Đảng, người cộng sản kiên cường, luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, đã cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân.
- Tuyên truyền về tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của đồng chí Võ Văn Tần, nói đi đôi với làm, lý luận gắn với thực tiễn, tinh thần tự giác học tập, rèn luyện; việc học tập tấm gương đồng chí Võ Văn Tần trên quê hương Long An.
- Tuyên truyền phản ánh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.
* Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc nói chung và công tác tổ chức xây dựng Ðảng, công tác ngoại giao nói riêng.
- Tuyên truyền về phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Lê Đức Thọ - người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc học tập và noi theo tấm gương sáng ngời của một người cộng sản kiên cường, suốt đời trung thành, tận tuỵ với nước, với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn có tinh thần tiến công, lạc quan cách mạng, chủ động, quyết đoán và sáng tạo; hết lòng thương yêu đồng đội, đồng chí và đồng bào của đồng chí Lê Đức Thọ.
- Tuyên truyền phản ánh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.
3. Kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng và kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; tổ chức quốc tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
* Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021)
- Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đặc biệt nhấn mạnh ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh động qua việc ra đi tìm đường cứu nước (năm 1911) và về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (năm 1941) của Người.
- Tuyên truyền về tư duy và tầm nhìn chiến lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, nhất là những tập thể và cá nhân tiêu biểu. Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
- Tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh.
* Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)
- Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử và đường lối, chủ trương của Đảng trong việc quyết định mở tuyến đường chiến lược quan trọng trên biển; khẳng định đây là một trong những con đường huyết mạch để vận chuyển người và vũ khí đến các chiến trường xa ở miền Nam, những nơi mà đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn chưa thể vươn tới góp phần làm nên thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.
- Tuyên truyền về những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ “Đoàn tàu không số” đã làm nên trang sử oanh liệt của dân tộc ta, một thiên anh hùng ca bất tử, tô thắm truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc; đồng thời giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
* Kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; tổ chức quốc tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 145/2013/NĐ-CP và Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.
4. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế
* Kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2021)
- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
- Tuyên truyền khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.
* Kỷ niệm 203 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2021)
- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.
- Tuyên truyền khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.
- Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
* Kỷ niệm 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2021)
- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.
- Tuyên truyền về sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.
5. Kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh
* Kỷ niệm 250 năm Cuộc khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771 - 2021) và 232 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2021)
- Tuyên truyền ôn lại truyền thống hào hùng, tinh thần chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo của Cuộc khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn; tưởng nhớ công lao to lớn của Tây Sơn Tam kiệt và các tướng sĩ nghĩa quân Tây Sơn; tri ân công lao to lớn, những đóng góp của vị anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ trong việc bảo vệ nền độc lập của dân tộc và đặt cơ sở quan trọng cho sự thống nhất đất nước. Qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ngay từ đầu năm.
- Tuyên truyền Lễ kỷ niệm do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tại thị xã An Khê, gắn với các hoạt động lễ hội, tạo không khí thi đua sôi nổi trong những ngày vui xuân, đón tết cổ truyền của dân tộc.
- Tuyên truyền quảng bá lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Gia Lai nói chung, thị xã An Khê nói riêng; các địa danh, di tích lịch sử, di tích văn hóa; các lễ hội và bản sắc văn hóa của các dân tộc; các tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế, phát triển du lịch và những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh.
* Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2021)
- Tuyên truyền về ý nghĩa, truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh của Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần cùng cả nước thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội.
- Tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 46 năm qua, nhất là những thành tựu sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong đó chú trọng tuyên truyền thực hiện chính sách nhân quyền, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết keo sơn của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong kháng chiến; phản ánh các phong trào thi đua yêu nước trong xây dựng, phát triển tỉnh Gia Lai và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, địa phương, xây dựng nông thôn mới hiện nay.
- Tuyên truyền quảng bá lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Gia Lai; các địa danh, di tích lịch sử, di tích văn hóa; các lễ hội và bản sắc văn hóa của các dân tộc; các tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế, phát triển du lịch và những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh; địa kinh tế của tỉnh trong khu tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.
- Tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
* Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ gửi Thư Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2021)
- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ tầm vóc vĩ đại về tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là thông qua nội dung Thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku và những quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.
- Tuyên truyền những đổi thay quan trọng trong đời sống vật chất và tinh thần gắn với tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc trong đồng bào các dân tộc thiểu số cả nước nói chung, khu vực Tây Nguyên và tỉnh Gia Lai nói riêng, từ đó, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
* Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2021)
Tuyên truyền khẳng định vị trí lịch sử, đồng thời ôn lại truyền thống vẻ vang của Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới đất nước... Qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đề ra.
* Kỷ niệm 67 năm chiến thắng Đak Pơ (24/6/1954 - 24/6/2021)
Tuyên truyền khẳng định Chiến thắng Đak Pơ có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần để buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ lập lại hòa bình ở Việt Nam, Lào và Campuchia. Ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân đội và Nhân dân ta; ca ngợi tinh thần đoàn kết toàn dân tộc tạo nên sức mạnh nội sinh trong chiến đấu cũng như trong xây dựng đất nước ngày nay; biểu dương thành tựu to lớn của nhân dân Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng sau 67 năm Chiến thắng Đak Pơ; những thành tựu và các dự án phát triển kinh tế - xã hội, những chuyển biến trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Gia Lai. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Đak Pơ.
* Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945 - 10/12/2021)
Tuyên truyền làm rõ ý nghĩa, những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong 76 năm qua trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, của các cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với cách mạng; các hoạt động về nguồn, dâng hương tại các khu lưu niệm, nghĩa trang liệt sĩ, địa danh gắn với sự kiện lịch sử của Đảng bộ tỉnh Gia Lai.
* Kỷ niệm 56 năm chiến thắng Plei Me (19/11/1965 - 19/11/2021)
Thông qua các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền khẳng định thắng lợi chiến dịch tiến công Plei Me năm 1965 có ý nghĩa chiến lược to lớn, đánh dấu bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự của bộ đội ta trong cuộc đấu trí, đấu lực đầu tiên với quân chiến đấu Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên; thắng lợi của chiến dịch đã cổ vũ tinh thần, lòng tin quyết tâm đánh thắng Mỹ của quân dân Tây Nguyên nói riêng, quân dân cả nước nói chung, thúc đẩy nhanh hơn sự suy sụp về ý chí chiến đấu của quân đội Mỹ trên chiến trường miền Nam, góp phần vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của Nhân dân ta thắng lợi hoàn toàn.
* Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của các địa phương, cơ quan, đơn vị: căn cứ tình hình thực tế của các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp và chỉ nên tổ chức vào năm tròn, thành phần mời phù hợp, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.
6. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm khác
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021); 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (6/01/1946 - 6/01/2021); 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2021);  
60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021); 60 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021)...): có hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm riêng.
7. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng của huyện
* Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Chư Sê (17/8/1981 - 17/8/2021)
- Tập trung tuyên truyền làm rõ tầm vóc và những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện nhà đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để đạt được các thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong 40 năm qua.
- Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được những đổi thay quan trọng trong đời sống vật chất, tinh thần gắn với tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ tinh thần yêu quê hương đất nước, thấu hiểu đạo lý ’’uống nước nhớ nguồn’’. Từ đó, gắn với trách nhiệm thế hệ trẻ trong việc phấn đấu xây dựng quê hương Chư Sê ngày càng giàu mạnh hơn.
- Hình thức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm: các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình để tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp như: tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các gia đình chính sách, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng…Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao như thi đấu thể thao, hội diễn quần chúng, thi tìm hiểu Lịch sử đảng bộ huyện Chư Sê qua các thời kỳ…
 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện
* Thông báo và hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, Nhân dân: treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền trong các ngày lễ lớn như:
- Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
- Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Chư Sê (17/8/1981 - 17/8/2021).
- Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
- Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...
* Chỉ đạo Trung tâm Văn hoá, thông tin và Thể thao huyện
 - Có kế hoạch tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau dịp tổ chức các sự kiện lịch sử quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, huyện có trọng tâm, trọng điểm, tạo dấu ấn trong các tầng lớp Nhân dân.
- Tăng thời lượng, dung lượng các chương trình giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng; tăng chuyên mục, tuyến tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện; đưa tin kịp thời các hoạt động kỷ niệm của tỉnh, của huyện và các địa phương, đơn vị. Chú trọng mở các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình, diễn đàn mới, hấp dẫn, lôi cuốn thu hút sự tham gia của nhiều người để tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, niềm tin và hành động cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
- Xây dựng các phóng sự về lịch sử, truyền thống, về công cuộc đổi mới, về điển hình nhân tố mới của địa phương để tuyên truyền rộng rãi trong Đảng bộ huyện và Nhân dân.
- Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, … phục vụ rộng rãi trong Nhân dân nhân các ngày lễ lớn của đất nước, quốc tế, tỉnh và huyện. Tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động hướng về cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng….
2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Hướng dẫn các cơ quan tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng về kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh và của huyện. Chú ý tăng cường đưa tin điển hình, nhân tố mới, hạn chế thông tin tiêu cực, tham mưu xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.
- Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện và đề xuất tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Tăng cường vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, VCnet.vn,…).
3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện
- Phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đoàn viên, hội viên ở từng thôn, làng, tổ dân phố; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, tọa đàm, nói chuyện truyền thống…
- Tăng cường công tác nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư tình cảm của nhân dân đối với sự kiện.
4. Ban quản lý Công trình đô thị & Vệ sinh môi trường
 Chỉ đạo việc thực hiện chạy các câu khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021 của đất nước, của tỉnh và của huyện.
5. Các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện
Căn cứ Hướng dẫn này, Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chỉ đạo triển khai các hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm; treo băng rôn, khẩu hiệu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và nhân dân treo cờ theo thông báo của UBND huyện.
IV- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021!
2. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)!
3. Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
4. Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)!
5. Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021)!
6. Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!
7. Nhiệt liệt chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2021)!
8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!
9. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành hiện thực cuộc sống!
10. Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
11. Đảng bộ, quân và Nhân dân tỉnh Gia Lai tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
12. Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đoàn kết xây dựng quê hương giàu mạnh và phát triển bền vững!
13. Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!
14. Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra!
15. Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Sê quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X đề ra!
16. Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Chư Sê quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!
17. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Chư Sê (17/8/1981 - 17/8/2021)!
18. Năng động, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc!
19. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
20. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
21. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
22. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công!

                                                                               Ban Tuyên giáo Huyện ủy


Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.