CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Kế hoạch tổ chức Hội thị tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Kế hoạch tổ chức Hội thị tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

22/04/2019

Ngày  26 tháng 3 năm 2019 Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê ban hành Kế hoạch số 107-KH/HU, tổ chức Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
         

Hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và trong xã hội; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành chủ trương lớn và công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân toàn huyện. Thông qua Hội thi để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân có dịp hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, thân thế cũng như những hoài bão và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để việc học tập và làm theo ngày càng thiết thực, hiệu quả trên địa bàn huyện.
Nội dung thi, gồm 03 phần thi: Phần thi chào hỏi, Phần thi năng khiếu và Phần thi tìm hiểu.
Các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện tổ chức Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình, trên cơ sở đó lựa chọn 01 đội tiêu biểu xuất sắc (ít nhất là 03 thí sinh) để tham gia Hội thi cấp huyện. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện thành lập đội thi để tham gia Hội thi cấp huyện đảm bảo theo yêu cầu quy định của Hội thi.
Thời gian hoàn thành Hội thi cấp cơ sở: trước ngày 26/7/2019. Thời gian đăng ký dự thi cấp huyện (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy): trước ngày 02/8/2019.
-Thời gian tổ chức Hội thi cấp huyện  (dự kiến vào tháng 9/2019).
Đối tượng dư thi: Tất cả các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. Đối với các chi bộ trực thuộc dưới 15 đảng viên có thể liên kết thành lập đội thi để tham gia Hội thi cấp huyện, nhưng mỗi đội chỉ được liên kết nhiều nhất không quá 03 chi bộ.
Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi ở cấp mình, lựa chọn thí sinh tham gia Hội thi cấp huyện đảm bảo theo yêu cầu quy định. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp phần tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ huyện. Xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá công tác thi đua khen thưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng năm 2019.
                                                                                      Kiều Hưng