CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần th

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

08/05/2020

     Theo Kế hoạch vừa được Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành, theo đó, nội dung tuyên truyền xuyê suốt từ nay đến hết Đại hội XIII của Đảng, tập trung vào những nội dung sau: (1)Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; sự phát triển lớn mạnh của Đảng qua các kỳ đại hội; những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam, nhất là trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước. (2) Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội; các dự thảo văn kiện trình đại hội; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện trình đại hội. (3) Những thành tựu trên các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... của đất nước, của tỉnh, của huyện; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. (4) Hoạt động quan trọng, nổi bật và kết quả đại hội; những định hướng lớn về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh; các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; những ưu điểm, hạn chế và bài học trong chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. (5) Tuyên truyền về các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và các sự kiện trong năm 2020; các phong trào thi đua yêu nước, các công trình thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (6) Không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. (7) Tuyên truyền việc chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn trong cán bộ, đảng viên; đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.


      Bên cạnh đó, việc tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được chia làm ba đợt cao điểm như sau:
      1. Đợt I: Từ nay đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
Tập trung tuyên truyền những nội dung sau:
- Lịch sử vẻ vang của Đảng; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; những thành tựu nổi bật và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Đảng qua 90 năm, nhất là thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những khó khăn, thách thức và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; những kết quả trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Nội dung và việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Trung ương, của cấp ủy các cấp về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng.
- Nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện nêu trên.
- Những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020.
- Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện. Hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, nhất là kết quả bầu cử, các quyết định của đại hội về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020, chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
2. Đợt II: Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến Đại hội XIII của Đảng
- Tiếp tục tuyên truyền chương trình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền những nội dung sau:
+ Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; việc đóng góp ý kiến của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
+ Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong giai đoạn 2021 - 2026 và những năm tiếp theo.
+ Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
+ Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại đại hội thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.
+ Tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là mong muốn của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng và Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền các nội dung sau:
+ Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng.
+ Chủ đề, phương châm của Đại hội.
+ Trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội.
+ Quy chế bầu cử trong Đảng.
+ Các hoạt động của Đại hội.
+ Các văn kiện được trình bày tại Đại hội.
+ Các tham luận, các quyết định của Đại hội.
+ Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
+ Không khí dân chủ trong Đại hội; sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội.
3. Đợt III: Sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng
Tập trung tuyên truyền:
- Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng.
- Thông tin nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng.
- Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
- Công tác tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
- Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
- Dư luận tích cực của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIII của Đảng.
- Các hoạt động ngoại giao đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam liên quan đến sự kiện Đại hội XIII của Đảng.
Bên cạnh các nội dung theo ba đợt cao điểm trên, trong quá trình diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X,  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng, luôn coi trọng việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng...
      Bên cạnh các nội dung theo ba đợt cao điểm trên, trong quá trình diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, luôn coi trọng việc phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.
                                                                        Kiều Hưng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.