CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT QUA 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 49-CT/TW VỀ “TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN V

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT QUA 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 49-CT/TW VỀ “TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ”.

30/12/2020

     Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Chỉ thị số 49-CT/TW; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 01-TT/TU về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê đã ban hành Thông tri số 03-TT/HU, ngày 03/12/2015 về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Chỉ đạo các TCCS Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức quán triệt tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo HĐND, UBND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để việc thực hiện Chỉ thị đảm bảo sát thực tiễn và có tính khả thi


     Xác định công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cấp ủy, hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các cấp ủy Đảng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở về thực hiện công tác dân vận. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Quan tâm xây dựng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số có chất lượng, cơ cấu hợp lý.Đối với cấp huyện: phân công 01 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ làm Trưởng ban Dân vận, đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ huyện. Đối với Đảng ủy các xã, thị trấn phân công 01 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy làm Trưởng khối Dân vận, đồng chí Chủ tịch UBMT phụ trách công tác dân vận. Ở các thôn, làng, tổ dân phố phân công đồng chí Bí thư Chi bộ làm Tổ trưởng Tổ dân vận, đồng chí Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận làm thành viên
      - Các cấp chính quyền tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 16-CT/TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp”...  Tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án thực hiện chính sách dân tộc, Chương trình 135, Nghị quyết 30a của Chính phủ; Quyết định 2085/QĐ-TTg, Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 12-CT/TU… Nổi bật như: huyện đã hoàn chỉnh phương án bố trí dân cư cho 32 hộ, 145 khẩu để di dời về khu tái định cư tại làng Achông, xã Ayun; xây dựng hoàn thành đường ống dẫn nước để cung cấp nước sạch cho nhân dân 02 xã Ayun và HBông; đầu tư và khai thác thủy lợi Plei Keo (xã Ayun) nhằm đảm bảo nước tưới cho 600ha lúa và rau màu; triển khai xây dựng 14 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị 12-CT/TU…; đào tạo nghề cho 3.423 học viên, giải quyết việc làm cho 6.450 lao dộng là người DTTS; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 500 hộ, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 505 hộ với tổng số tiền là 3,1 tỷ đồng; cấp hàng ngàn sổ hộ nghèo, thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn đặc biệt khó khăn. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số đã được cải thiện rõ rệt, những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được bảo tồn và phát huy. Hiện trên địa bàn huyện có 14 nhà rông, 144 nhà văn hóa, 159 bộ cồng chiêng phục vụ các hoạt động văn hóa – văn nghệ.
     - Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, đặc biệt là các thôn, làng trọng điểm về an ninh chính trị, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc tại cơ sở”, từng bước khắc phục tình trạng hành chính hóa trong công tác vận động quần chúng. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng vào tổ chức, xây dựng lực lượng nòng cốt trong đồng bào DTTS, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên, góp phần bổ sung đội ngũ cán bộ cơ sở. Nhân rộng mô hình kết nghĩa giữa các hộ gia đình người Kinh với hộ gia đình người dân tộc thiểu số.Tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương.Trong 05 năm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã vận động nhân dân hiến 10.035m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi trong cộng đồng, đóng góp 4.055 ngày công để làm đường giao thông, sửa chữa nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, xây dựng được 85 nhà “Đại đoàn kết”, 17 nhà “Mái ấm tình thương”, …
     - Các đơn vị lực lượng vũ trang đã phối hợp tổ chức được 1.117 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát động quần chúng, với gần 36.000 lượt người tham gia, cấp 35.620 bộ tài liệu, đăng tải, phát 351 tin, bài, 93 chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tiếp xúc, tranh thủ được 1.124 lượt người có uy tín trong vùng DTTS, chức sắc tôn giáo, lực lượng 03, 04; tổ chức được 528 buổi giao lưu văn hóa, văn nghê, thể dục thể thao ở  vùng DTTS, qua đó tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân biết và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia phòng chống, tố giác tội phạm. Phá rã 01 bộ khung “Tin lành Đêga” cấp khu vực, 02 bộ khung cấp làng, phá rã 12 đường dây đưa người trốn đi nước ngoài. Tổ chức giúp đỡ nhân dân nạo vét được 41 km kênh, mương thủy lợi, sửa chữa, cải tạo 23 km đượng giao thông nông thôn, 18 giọt nước, khắc phục hậu quả thiên tai với hơn 4.500 ngày công. Qua đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
     Đi đôi với việc chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, cấp ủy luôn quan tâm củng cố hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ dân vận cho cán bộ làm công tác dân vận; thực hiện công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ cho các xã vùng đồng bào dân tộc. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, cán bộ người dân tộc thiểu số từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và tỷ lệ cơ cấu hợp lý.Đến nay 100% thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tổ chức Đảng. Số CBCCVC là người DTTS chiếm 15,9% tổng số CBCCVC toàn huyện; số cán bộ chủ chốt là người DTTS ở cấp huyện là: 5,71%, ở cấp xã là: 22,7%; số đảng viên là người DTTS chiếm 25,8% tổng số đảng viên toàn huyện; số cấp ủy viên là người DTTS ở cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 chiếm 27,8%, cấp xã chiếm 34,86%; số đại biểu HĐND là người DTTS nhiệm kỳ 2016-2020 ở cấp huyện chiếm 35%, cấp xã chiếm 42,28%.
     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên thì việc thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW trên địa bàn huyện thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số cấp ủy Đảng, nhất là ở cơ sở chưa quan tâm lãnh đạo công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số một cách thường xuyên, liên tục; việc nắm bắt và giải quyết những bức xúc nảy sinh trong đồng bào DTTS có lúc chưa kịp thời;đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhiều hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại. Đội ngũ cán bộ dân vận nói chung và cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng trong hệ thống chính trị tuy đã được quan tâm nhưng chất lượng và số lượng, cơ cấu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động chưa phù hợp với trình độ nhận thức, đặc điểm tâm lý của từng dân tộc, từng địa phương, do vậy hiệu quả chưa cao...
     Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc.  Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, thực hiện tốt chính sách dân tộc. Củng cố và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong triển khai thực hiện các cơ chế chính sách về dân tộc và miền núi. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, công tác dân tộc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận vùng đồng bào DTTS với công tác đối ngoại nhân dân trong đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận người DTTS. Coi trọng và phát huy vai trò của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” vùng đồng bào dân tộc thiếu số.
                                                                                                Hồng Thanh

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.