CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Nhìn lại kết quả 15 năm thực hiện phong trào:“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện C

Nhìn lại kết quả 15 năm thực hiện phong trào:“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Chư Sê

22/01/2020

     Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Phong trào đã thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình về gia đình văn hóa, dòng họ hiếu học, mô hình gia đình làm kinh tế giỏi…Phong trào đã tác động mạnh mẽ sâu rộng đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Từng bước hình thành nếp sống văn minh, bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội


     Phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt đã trở thành mục tiêu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong mỗi gia đình, dòng họ, thôn, làng, tổ dân phố. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể điển hình trên các lĩnh vực sản xuất kinh tế, công tác, hoạt động xã hội…. Đồng thời với việc khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, huyện đã quan tâm giới thiệu các điển hình đi báo cáo tham luận tại các Hội nghị của tỉnh, Trung ương, tổ chức cho nhân dân đến tham quan, học tập…
     Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình tham gia thực hiện xây dựng gia đình văn hóa; tổ chức tốt việc bình bầu gia đình văn hóa công khai, dân chủ từ khu dân cư; hướng dẫn cơ sở nâng cao chất lượng gia đình văn hóa. Qua 15 thực hiện phong trào, các hộ gia đình thực hiện tốt nội dung hương ước, quy ước, kinh tế phát triển, gia đình ấm no, hòa thuận, tiến bộ và hạnh phúc. Hàng năm, phong trào xây dựng gia đình văn hóa thu hút trên 90% gia đình tham gia đăng ký. Số hộ gia đình văn hóa được nâng lên từng năm rõ rệt. Đến cuối năm 2019, đã có 87% hộ đạt gia đình văn hóa.
     Phong trào xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa được chú trọng góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, quốc phòng an ninh được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, tinh thần đoàn kết cộng đồng, tinh thần yêu nước được phát huy, các tập tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi; khoa học công nghệ được phổ biến, ứng dụng vào sản xuất và đời sống, cơ cấu cây trồng vật nuôi được chuyển đổi, bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Tính đến tháng 12/2019 có 123/128  thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 96%.
     Trong những năm qua, Mặt trận tổ quốc từ huyện đến cơ sở thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” , nhiều khu dân cư trong huyện đã vận động người dân đóng góp công sức, hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội; đoàn kết, tương trợ, giúp nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tinh thần “Tương thân tương ái”. Từ năm 2004 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thành lập Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”, đã vận động cán bộ, nhân dân đóng góp được gần 03 tỷ đồng, cùng với nguồn vốn phân bổ của tỉnh, sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các đơn vị trong huyện, đã xây dựng được gần 300 ngôi nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá trên 4,8 tỷ đồng cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, góp phần đáng kể vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của huyện.
      Công tác xây dựng đời sống văn hóa trong các đoàn thể được đặc biệt chú trọng, nhận thức về vai trò, nội dung công tác xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động có những chuyển biến tích cực. Hàng năm, số gia đình cán bộ công nhân, viên chức lao động đạt danh hiệu văn hóa với tỷ lệ 100%. Hội nông dân các cấp trên địa bàn huyện tích cực tổ chức tuyên truyền đến hội viên nông dân hiểu và thực hiện phong trào xây dựng gia đình, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội … thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, các buổi sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, phong trào “Nông dân xây dựng nông thôn mới” và đạt nhiều kết quả tích cực. Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa; phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ trên mọi lĩnh vực công tác và trong cuộc sống hàng ngày, góp phần tích cực vào sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn. Huyện đoàn thực hiện xây dựng đời sống văn hóa với phong trào tuổi trẻ Chư sê xây dựng và bảo vệ tổ quốc, 04 đồng hành với phong trào “Tuổi trẻ lao động, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp”. Hội phụ nữ các cấp luôn tích cực tham gia tốt xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện 04 chuẩn mực xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, phong trào “Phụ nữ với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội từ trong gia đình, quản lý, giáo dục con em, vận động trong gia đình đăng ký không có người thân phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội” … đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa, giảm tệ nạn xã hội ở địa bàn dân cư, làm nền tảng vững chắc cho phong trào TDĐKXDĐSVH huyện.
     Trong 15 năm qua, việc thực hiện xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa trong các cơ quan nhà nước, trường học, các tổ chức đoàn thể chính trị đã đi vào nề nếp. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật; duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; có môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp và an toàn. Đến cuối năm 2019, toàn huyện có 127/128 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 99%.
Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được Cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn cơ sở đưa vào quy ước, hương ước của thôn, làng, tổ dân phố.
     Trong 15 năm qua, phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” phát triển, đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi; có tác động thiết thực đối với xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; các phong trào xây dựng gia đình, thôn, làng, tổ dân phố văn hoá; phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ... có tác dụng to lớn đối với việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.