CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Những điểm nổi bật công tác tuyên giáo năm 2019

Những điểm nổi bật công tác tuyên giáo năm 2019

02/12/2019

     Năm 2019 công tác Tuyên giáo huyện Chư Sê tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành khối lượng công việc, bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất, có sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.


Hội nghị cán bộ, đảng viên quán triệt triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương.
     Công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời, đúng định hướng, phục vụ nhiệm vụ chính trị. Việc định hướng tuyên truyền được chú trọng, theo hướng sát đối tượng, sát cơ sở, kịp thời chuyển tải đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời định hướng thông tin về các hoạt động chính trị, các sự kiện nổi bật quốc tế, trong nước và địa phương, nhất là những kết quả phát triển kinh tế - xã hội... Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền biển, đảo được triển khai hiệu quả. Bên cạnh đó việc phát hành Bản tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ đã góp phần định hướng thông tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời chủ động biên soạn các tài liệu tuyên truyền, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tham mưu Ban Chỉ đạo 94 huyện (nay là Ban Chỉ đạo 35 huyện) tổ chức triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực, tăng cường thông tin tích cực trên không gian mạng.
     Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và xây dựng chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ; các Đảng bộ trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của  Huyện ủy trong quá trình chuẩn bị  và tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết, việc triển khai học tập nghị quyết bằng hình thực trực tuyến giữa điểm cầu của trung ương, tỉnh và huyện đã tạo ra những hiệu quả tích cực; cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm yêu cầu viết thu hoạch sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết. Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện diễn ra thành công tốt đẹp đã góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của bối cảnh, tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nề nếp; đồng thời chọn cử 02 thí sinh xuất sắc đi dự thi Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh. Tạo điều kiện để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyên miệng.
     Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Hội thi được tổ chức từ cấp cơ sở. Tham gia Hội thi cấp huyện có gần 300 thí sinh thuộc 36 đội thi đến từ các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, (45/52 tổ chức cơ sở Đảng). Hội thi đã thu hút sự quan tâm theo dõi và cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Thông qua Hội thi đã biểu thị tình cảm, lòng kính yêu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Chư Sê đối với Bác Hồ, là sự tiếp nhận, học tập những giá trị cao cả trong tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, qua đó để mọi người tự học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.  Bên cạnh đó đã tham mưu  tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), đã có nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt” với những việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tại Hội nghị đã khen thưởng cho 06 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đặc biệt 01 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 01 tập thể và 02 cá nhân khác được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân vì đã có những thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Việc triển khai thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2019 của Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
     Bên cạnh đó, công tác khoa giáo được triển khai đồng bộ, toàn diện góp phần nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân; chủ động nắm bắt tình hình và tham mưu các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực khoa giáo. Đồng thời, đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành kiểm tra; sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện về lĩnh vực khoa giáo. Năm 2019 đã hướng dẫn Đảng bộ thị trấn Chư Sê biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ thị trấn Chư Sê. Tích cực, chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu và chỉ đạo, giải quyết những vấn đề cấp bách, trọng tâm trong công tác tư tưởng với các biện pháp phù hợp, góp phần ổn định chính trị - xã hội. Chỉ đạo tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề xảy ra. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
     Ngoài ra Ban Tuyên giáo đã thực hiện hiệu quả công tác phối kết hợp chặt chẽ với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị hoàn thành Kế hoạch đề ra.
     Năm 2019, với những thành tích nổi bật, công tác tuyên giáo đã góp phần cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn yên tâm, phấn khởi, tin tưởng, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.
     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo cũng bộc lộ những hạn chế cần tập trung khắc phục, đó là: việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2019 của Bộ Chính trị ở một số nơi chưa thực sự hiệu quả. Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm còn hạn chế. Công tác tư tưởng chính trị còn hạn chế.
     Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, do đó công tác tuyên giáo đòi hỏi phải chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà cấp ủy Đảng giao cho, cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
     Một là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đồng thời phát hiện, nắm bắt, đánh giá tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận, tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền đề ra những giải pháp, biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp, mang lại hiệu quả cao.
     Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với Chuyên đề năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
     Ba là, thực hiện tốt công tác tham mưu Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực. Phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.
     Bốn là, tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nghiên cứu, quán triệt, học tập và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tăng cường hoạt động tuyên truyền miệng, phát huy tốt vai trò của đội ngũ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở; tăng cường đối thoại trực tiếp tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Đảng, trong xã hội. Thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện và công tác phối hợp giữa các Ban xây dựng Đảng để giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm,
                                                                    Mai Văn Thiên
                                                UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.