CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

16/06/2020

     Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê vừa ban hành Công văn đề nghị các Tổ chức cơ sở Đảng tăng cường mua và đọc báo tạp chí của Đảng. Công văn nêu rõ:  Sau gần 08 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư khóa XI, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII,  về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; trên địa bàn huyện Chư Sê việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí đã được tiếp tục nâng lên. Nhiều tổ chức Đảng và đảng viên đã thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng được duy trì và phát triển. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí được tiến hành thường xuyên hơn. Chất lượng báo, tạp chí của Đảng được nâng lên, nội dung và hình thức tiếp tục được đổi mới; công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn huyện vẫn còn có một số hạn chế, bất cập. Việc tổ chức quán triệt và thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa đầy đủ và thường xuyên. Một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa sâu sắc về ý nghĩa, tác dụng của báo, tạp chí của Đảng trong sinh hoạt Đảng và cuộc sống. Việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng tại một số chi bộ, Đảng bộ chưa đi vào nề nếp và hiệu quả chưa cao. Kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng chưa được bố trí đủ, có trường hợp sử dụng không đúng mục đích. Công tác phát hành báo, tạp chí về cơ sở có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, không đầy đủ.


Ảnh minh họa
 
     Nhằm kịp thời thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các Tổ chức cơ sở Đảng quan tâm thực hiện các nội dung như: (1) Nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, coi đây là tài liệu sinh hoạt Đảng và công tác tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; củng cố khối đại đoàn kết. Cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng. (2) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cấp ủy về việc mua, đọc và làm theo báo Đảng. Có hình thức phù hợp để sử dụng hiệu quả các loại tài liệu, báo chí của Đảng được cung cấp, đặt mua. Đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng. (3) Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các cấp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. (4) Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn việc đọc, sử dụng và làm theo báo, tạp chí của Đảng phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW khóa VIII trên địa bàn huyện. (5) Giao Văn phòng Huyện ủy hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích; khuyến khích mở rộng đối tượng thụ hưởng báo, tạp chí của Đảng.
                                                                                      Kiều Hưng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.