CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin tổng hợp > Chư Sê tổng kết kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-20

Chư Sê tổng kết kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020

24/09/2020

     Sau 04 năm thực hiện Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của UBND huyện Chư Sê về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” giai đoạn 2017-2020, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ huyện, cùng các ban ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Phòng Dân Số thuộc Trung Tâm Y Tế huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án từ huyện xuống xã, thị trấn: như tổ chức các hoạt động thường xuyên về Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; sự kiện Ngày Dân số Thế giới 11/7; Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10, Ngày Dân số Việt nam 26/12…đã đạt được kết quả đáng khích lệ:
     Tính đến tháng 09/2020 (theo số liệu phần mềm), Dân số toàn huyện là 131.319 khẩu (trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số là 61.750 khẩu chiếm 47%), với 28.643 hộ; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1.2%; Tỷ lệ sinh con thứ 3 là 20%; Tỷ lệ các cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai là 73%; Tỉ số giới tính khi sinh: 106 nam/100 nữ.
Tổ chức bộ máy làm công tác dân số: Hiện tại 01 phòng Dân số thuộc Trung Tâm Y Tế huyện có 05 cán bộ, viên chức; 13 viên chức phụ trách công tác dân số tại 15 trạm y tế xã, thị trấn; mạng lưới cộng tác viên dân số có 174 cộng tác viên phụ trách 126 thôn, làng, tổ dân phố.
Hoạt động khảo sát, đánh giá: Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh được triển khai thực hiện đến 100%  các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, Đảng ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả công tác rà soát và thu thập số liệu cập nhật vào phần mềm; công tác truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng dân cư...; Các chỉ tiêu về dân số - KHHGĐ đã được đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND - UBND các cấp để thực hiện, quy mô gia đình có hai con đã được đại bộ phận nhân dân đồng tình hưởng ứng, có nhiều mô hình câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ tiền hôn nhân, câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi được thành lập và nhân rộng.
     Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn huyện trong những năm qua đều đạt chỉ tiêu đề ra, duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,2%; đảm bảo sự cân đối tỷ số giới tính khi sinh trong giới hạn cho phép; tỷ lệ thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại đều đạt theo kế hoạch giao, góp phần giảm tỷ lệ sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, cụ thể: Tỷ suất sinh thô từ 17o/oo năm 2017 giảm xuống còn 16,5o/oo năm 2020; Tỷ số giới tính khi sinh 109 bé trai/100 bé gái năm 2017 giảm xuống còn 106 bé trai/100 bé gái năm 2020; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 23% năm 2017 giảm xuống còn 20% năm 2020; Tỷ lệ thực hiện biện pháp tránh thai từ 70% năm 2017 tăng lên 73% năm 2020.


 Đông đảo nhân dân tham gia buổi tuyên truyền
     Các hoạt động triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh như thống kê, thu thập thông tin về tỷ số giới tính khi sinh hàng năm, tổ chức các Hội nghị, lễ phát động chiến dịch có diễu hành bằng xe loa, các sự kiện truyền thông về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng dân cư, và lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động văn hóa xã hội khác ở cơ sở.
     Phối hợp truyền thông tại các cơ sở giáo dục về sức khỏe sinh sản vị thành niên - thanh niên, về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đối với gia đình và xã hội, các biện pháp ngăn chặn phân biệt giới, lựa chọn giới tính, những nguy cơ về mất cân bằng giới tính khi sinh trong hoạt động sinh hoạt ngoại khóa 16 buổi với hơn 12.000 học sinh các khối tham gia; lồng ghép các chỉ tiêu về Dân số, về tỷ số giới tính khi sinh vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và việc đưa nội dung về giới tính khi sinh vào hương ước, quy ước thôn, làng, tổ dân phố đã được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện tại 126 thôn, làng, tổ dân phố
 
 

Cán bộ y tế trạm Y tế tư vấn các sản phẩm dịch vụ kế hóa gia đình
     Các hoạt động cung cấp nhân bản, sản phẩm truyền thông: nhân bản và cung cấp tài liệu từ huyện xuống cơ sở 4.727 cuốn; mở 08 hội nghị truyền thông tại huyện với hơn 800 lượt người tham gia
     Công tác kiểm tra cũng được Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp với Phòng Y Tế, Trung Tâm Văn Hóa và Thể Thao huyện tổ chức kiểm tra các cơ sở y tế công lập và tư nhân, các cơ sở kinh doanh sách, ấn phẩm văn hóa có hoạt động liên quan lựa chọn giới tính khi sinh, yêu cầu ký cam kết không thực hiện hành vi lựa chọn giới tính khi sinh; tăng cường giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên y tế thông qua các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, về bình đẳng giới. Có hình thức kỷ luật thích đáng đối với vi phạm của cán bộ y tế khi thực hiện chẩn đoán giới tính khi sinh. Không phát hiện trường hợp nào vi phạm.
     Hàng năm, ngành y tế đều lập danh sách cử viên chức, cộng tác viên dân số tham gia tập huấn các nội dung về công tác Dân số - KHHGĐ, do Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức
     Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện Đề án còn một số hạn chế: Sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh chưa được thường xuyên, liên tục; Công tác tuyên truyền chuyển đổi nhận thức và hành vi của người dân về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh gặp khó khăn nhất định ở những gia đình có kinh tế khá giả, những phụ nữ có trình độ học vấn cao, tư tưởng sinh con trai để nối dõi tông đường đã ảnh hưởng không nhỏ đến những hộ gia đình sinh con một bề gái; Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ và các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi đối với người đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn, làng còn gặp không ít khó khăn về bất đồng ngôn ngữ và trình độ nhận thức. Do đó số người sinh con thứ 3 trở lên hàng năm ở các xã có người dân tộc thiểu số vẫn còn cao; Cộng tác viên dân số thường xuyên thay đổi do mức phụ cấp hàng tháng chưa tương xứng, ảnh hưởng đến hoạt động trên địa bàn, thu thập thông tin biến động dân số; vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, viên chức sinh con thứ 3 trở lên, tuy không nhiều so với tổng số người sinh con thứ 3 hàng năm nhưng đã ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác truyền thông, vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ.
     Để tiếp tục thực hiện tốt kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn huyện, huyện Chư Sê tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian đến: Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo hoạt động  truyền thông lồng ghép nội dung Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh vào việc thực hiện hương ước, quy ước của thôn, làng, tổ dân phố; Có sự phối hợp thường xuyên, liên tục giữa các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về nghiêm cấm các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi, nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của người dân; Tăng cường công tác phối hợp với Khoa ngoại sản, tuyên truyền, vận động nhân dân không thực hiện hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, góp phần nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về nghiêm cấm các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi; Đẩy mạnh hoạt động truyền thông trực tiếp về nguyên nhân, hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số.
Kim Oanh

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.