CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin tổng hợp > HUYỆN CHƯ SÊ TÍCH CỰC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TINH GIẢN BIÊN CHẾ, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY

HUYỆN CHƯ SÊ TÍCH CỰC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TINH GIẢN BIÊN CHẾ, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY

02/08/2020

     Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế để đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời căn cứ vào thực tiễn của địa phương, trước khi có Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, từ năm 2015 huyện Chư Sê đã chủ động triển khai nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức và chiến lược công tác cán bộ đến năm 2020.
     Trên cơ sở chủ trương của các cấp và tình hình thực tế địa phương, đến đầu năm 2016, huyện đã tiến hành rà soát sắp xếp, kiện toàn tổ chức lại 3 đơn vị (Giải thể Trạm Quản lý và phân phối nước sạch, sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và trung tâm Dạy nghề thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Chư Sê).
     Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 (ngày 25/10/2017) ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê trên cơ sở các chủ trương của cấp trên và những kết quả bước đầu đạt được, tiếp tục chủ động tham mưu trình Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch triển khai đồng bộ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, cụ thể như:
     Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, cách thức, lộ trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền;
      Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/HU, ngày 10/4/2018 của Huyện ủy Chư Sê về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Uỷ ban nhân dân huyện đã triển khai, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn cơ bản ổn định về tổ chức, chức năng nhiệm vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.
     Trong năm 2018 đã tiến hành bố trí, sắp xếp, tinh gọn, giải thể được 15 đơn vị sự nghiệp, trường học ( sáp nhập 11 THCS và Tiểu học thành 05 trường 2 cấp học, 04 đơn vị sự nghiệp còn 02 đơn vị)


Ảnh minh họa: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trạm Khuyến nông, Trạm Chăn nuôi và Thú Y,Trạm Trồng trọt và BVTV, bộ phận Định canh- định cư thuộc phòng Dân tộc huyện.
     Đến nay, toàn huyện có 13 cơ quan chuyên môn, 03 đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, 06 đơn vị sự nghiệp kinh tế; 47 đơn vị trường học; 14 xã, 01 thị trấn với 126 thôn, tổ dân phố.
     Về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã: tiến hành rà soát, đánh giá đơn vị hành chính cấp xã về diện tích tự nhiên, dân số theo quy định và xây dựng phương án sáp nhập theo quy định, tuy nhiên hiện nay địa phương đang trong thời gian quy hoạch đô thị để xây dựng thị xã trong tương lai nên chưa đề nghị sáp nhập. Đối với sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố đã tiến hành sáp nhập 109, thành lập 54, giảm 57 thôn, làng, tổ dân phố theo quy định.
     Đối với nội dung thực hiện tinh giản biên chế của huyện: UBND huyện chú trọng triển khai thực hiện việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021, đã ban hành đề án, kế hoạch chung (Đề án số 114/ĐA-UBND ngày 13/10/2015 về tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021, Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 25/8/2015 của UBND huyện), kế hoạch đề ra đến năm 2021 tất cả các đơn vị thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo tối thiểu là 10% theo đề án đã ban hành. Tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện đều xây dựng đề án riêng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 theo hướng dẫn của cấp trên.
Biên chế của cả hệ thống chính trị giảm cơ bản đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đã đi vào thực chất gắn với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phân loại, đánh giá, rà soát và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Khi thực hiện tinh giản biên chế, tập trung vào giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhưng chất lượng hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Đến thời điểm này, tổng biên chế khối cơ quan nhà nước đã giảm 79 biên chế (04 biên chế công chức hành chính, tỷ lệ 3,44%; giảm 55 biên chế viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập, tỷ lệ 3,75 % và 20 biên chế cán bộ, công chức cấp xã, tỷ lệ 6,55%).
     Có thể khẳng định, quá trình triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của huyện Chư Sê từ huyện đến xã đã được thực hiện đồng bộ, được sự ủng hộ, đồng thuận cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và có kết quả.
     Trong thời gian sắp tới, với quan điểm tiên phong, đổi mới sáng tạo, làm đến đâu chắc chắn đến đó, tư tưởng thông suốt, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt và phải có sản phẩm cụ thể, huyện Chư Sê nêu cao tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung, tiếp tục rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức Hội, đơn vị sự nghiệp kinh tế có nhiệm vụ tương đồng để tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định việc sáp nhập, bố trí cho phù hợp và đạt hiệu quả, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư Sê lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020./.
                                                                    Diệu Thuần
Phòng Nội vụ Huyện Chư Sê

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.