Công văn

02/08/2018

Công văn Sở thông tin truyền thông

        UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
 
 
Số:        /STTTT-BCVT                                              
V/v thông tin, tuyên truyền                                   
Kế hoạch chuyển đổi mã mạng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
Gia Lai, ngày     tháng 6 năm 2018
 
 
Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Các cơ quan báo chí địa phương;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp Viễn thông đứng chân trên địa bàn tỉnh.
 
Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2018 về việc “Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã mạng” và Công văn số 1625/BTTTT-CVT ngày 25/5/2018 về việc “Thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng” của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1536/VP-KGVX ngày 05/6/2018 về việc “thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng”,
Để công tác triển khai Kế hoạch chuyển đổi mã mạng (ban hành kèm theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT) được thuận lợi và hạn chế tối đa ảnh hưởng không tích cực có thể phát sinh đối với các tổ chức và người sử dụng dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong quá trình chuyển đổi mã mạng, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đề nghị các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:
 
1. Các sở, ban, ngành: Đăng tải banner tuyên tuyền việc chuyển đổi mã mạng trên trang thông tin điện tử (Website) của các đơn vị trong thời gian từ ngày 15/6/2018 đến ngày 30/9/2018. Banner tuyên truyền nêu trên được đăng tải tại Website của Sở TT&TT: www.tttt.gialai.gov.vn.
2. Các cơ quan báo chí địa phương, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện):
- Tuyên truyền nội dung Kế hoạch chuyển đổi mã mạng (ban hành kèm theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT); tài liệu tuyên truyền do Bộ TT&TT cung cấp tại Công văn số 1625/BTTTT-CVT. Trong đó, chú trọng vào các nội dung sau:
+ Tuyên truyền sự cần thiết và lợi ích của việc chuyển đổi mã mạng.
+ Một số tác động của việc chuyển đổi mã mạng. Đặc biệt, các sản phẩm có gắn với mã mạng như: card visit, bao bì, biển quảng cáo…, các số điện thoại lưu giữ trong điện thoại di động cần phải thay đổi theo mã mạng mới.
+ Các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng không tích cực của việc chuyển đổi mã mạng.
+ Lợi ích của việc triển khai thực hiện Quy hoạch kho số viễn thông.
+ Tuyên truyền về lộ trình của Kế hoạch chuyển đổi mã mạng: các giai đoạn chuyển đổi, thời gian tiến hành, cách thức tiến hành…
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/6/2018 đến ngày 14/9/2018.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện:
- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung, tài liệu nêu trên dưới nhiều hình thức như: tham mưu UBND cấp huyện đưa thông tin liên quan, banner tuyên truyền lên Website của huyện; hướng dẫn, cung cấp các tài liệu này cho UBND các xã, phường, thị trấn để tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã,... nhằm đảm bảo mọi tổ chức và người dân tại địa phương nắm bắt được các thông tin về việc chuyển đổi mã mạng, hạn chế tối đa ảnh hưởng không tích cực có thể phát sinh trong quá trình chuyển đổi.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/6/2018 đến ngày 14/9/2018.
4. Các doanh nghiệp viễn thông đứng chân trên địa bàn tỉnh:
- Tổ chức triển khai tốt các nội dung Kế hoạch chuyển đổi mã mạng (ban hành kèm theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT) như:
+ Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi mã mạng của mình phù hợp với Kế hoạch nêu trên;
+ Thông báo việc chuyển đổi mã mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian ít nhất 60 ngày trước khi tiến hành chuyển đổi mã mạng;
+ Hướng dẫn người sử dụng dịch vụ viễn thông cách thức quay số theo Kế hoạch nêu trên;
+ Triển khai biện pháp kỹ thuật giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến thông tin liên lạc trong quá trình chuyển đổi mã mạng.
+ Báo cáo bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả chuyển đổi mã mạng trước ngày 20/9/2018.
        - Ngoài các nội dung nêu trên, đề nghị các doanh nghiệp Viễn thông nghiên cứu, tổ chức tuyên truyền về thời gian, kế hoạch chuyển đổi mã mạng dưới các hình thức như: in tờ rơi, thông báo trên Website, gửi tin nhắn thông báo đến khách hàng sử dụng dịch vụ di động của doanh nghiệp, hỗ trợ công cụ chuyển đổi danh bạ...
- Thời gian thực hiện: Theo quy định tại Quyết định số 798/QĐ-BTTTT.
(Có bản sao Công văn số 1536/VP-KGVX, Quyết định số 798/QĐ-BTTTT,
Công văn số 1625/BTTTT-CVT gửi kèm theo)
 * Thông tin liên hệ: Bà Trần Nguyễn Thương Nghị – Chuyên viên phòng Bưu chính - Viễn thông, điện thoại: 0906.363263; Email: nghitnt.stttt@gialai.gov.vn
 
      Đề nghị các sở, ban, ngành; các cơ quan báo chí địa phương, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện; các doanh nghiệp Viễn thông nghiên cứu, triển khai thực hiện./.
 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND cấp huyện (để chỉ đạo);
- Văn phòng UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, P.TTBCXB, P.BCVT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
Lê Thị Thu Hương
 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.