THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính
PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh)
187 TTHC còn hiệu lực tính đến ngày 21/9/2019
STT Tên thủ tục hành chính Chú thích
1. Lĩnh vực Đương thủy nội địa – đường bộ  
01 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa QĐ số 975/QĐ-UBND ngày 30/10/2015.
02 Thủ tục cấp GCN đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
03 Cấp giấy đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
04 Thủ tục cấp GCN đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
05 Thủ tục cấp GCN đăng ký phương tiện, trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
06 Thủ tục cấp GCN đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
07 Thủ tục cấp GCN đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh
08 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa
09 Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa T-GLA-282863-TT
10 Thủ tục cấp phù hiệu hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự. T-GLA-282898-TT QĐ số 1077/QĐ-UBND ngày 26/11/2015.
2. Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Lâm nghiệp – Thủy lợi  
11 Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hai do dịch bệnh 722/QĐ-UBND ngày 22/7/2019
12 Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hai do thiên tai
13 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu
14 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự án cho UBND cấp xã thực hiện) 1193/QĐ-UBND ngày 29/11/2018
15 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 1266/QĐ-UBND ngày 26/12/2018
16 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
17 Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trông từ trồng lúa sang trông cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa 513/QĐ-UBND ngày 26/4/2019
18 Phê duyệt khuyến nông địa phương 384/QĐ-UBND ngày 05/3/2019
Lĩnh vực phòng chống thiên tai
19 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu QĐ 915/QĐ-UBND ngày 18/9/2019
20 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh
21 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai
3. Lĩnh vực Đất đai – Môi trường  
22 Đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng QĐ số 798/QĐ-UBND ngày 31/8/2017.
23 Hoà giải tranh chấp đất đai QĐ số 591/QĐ-UBND ngày 28/5/2018.
24 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường QĐ số 798/QĐ-UBND ngày 31/8/2017.
25 Xác nhận hợp đồng tiếp nhận nguồn gen và chia sẻ lợi ích QĐ số 591/QĐ-UBND ngày 28/5/2018.
4. Lĩnh vực Tư pháp  
26 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi T-GLA-283343-TT QĐ số 1023/QĐ-UBND ngày 11/11/2015.
27 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi BTP-GLA-276670 QĐ số 1023/QĐ-UBND ngày 11/11/2015.
28 Thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú đối với người chết có đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai T-GLA-282897-TT QĐ số 1023/QĐ-UBND ngày 11/11/2015
29 Đăng ký khai sinh T-GLA-285152-TT QĐ số 511/QĐ-UBND ngày 17/5/2017.
30 Đăng ký khai tử
31 Đăng ký khai sinh lưu động
32 Đăng ký khai tử lưu động
33 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
34 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới T-GLA-260907-TT
35 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
36 Đăng ký giám hộ
37 Đăng ký chấm dứt giám hộ
38 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. T-GLA-260957-TT
39 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
40 Đăng ký lại khai sinh
41 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
42 Đăng ký lại khai tử
43 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
44 Đăng ký kết hôn
45 Đăng ký nhận cha, mẹ, con
46 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con
47 Đăng ký kết hôn lưu động
48 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
49 Đăng ký lại kết hôn
50 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước T-GLA-283189-TT QĐ số 542/QĐ-UBND ngày 02/6/2017.
51 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước T-GLA-260966-TT QĐ số 604/QĐ-UBND ngày 03/6/2019.
52 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi QĐ số 542/QĐ-UBND ngày 02/6/2017.
53 Cấp bản sao từ sổ gốc QĐ số 588/QĐ-UBND ngày 25/5/2018.
54 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
55 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)
56 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
57 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
58 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
59 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
60 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
61 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
62 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
63 Chứng thực di chúc
64 Thủ tục công nhận hòa giải viên QĐ số 966/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh
65 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải