Thông tin tuyên truyền > Phổ biến hướng dẫn thực hiện pháp luật > Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

06/05/2020

Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg). Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2019 và thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1700 /BTP-PBGDPL ngày 14/5/2019 hướng dẫn một số nội dung sau đây:

1. Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước (sau đây gọi chung là bộ, ngành, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) tập trung triển khai các hoạt động sau:
Thứ nhất, ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; phổ biến, quán triệt, truyền thông về nội dung của Quyết định này, tập trung vào những điểm mới cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý bằng hình thức phù hợp. Văn bản triển khai thực hiện đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) để theo dõi, tổng hợp chung.
Thứ hai, chỉ đạo rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng và quyết định hướng xử lý Tủ sách pháp luật hiện có tại cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn (cấp xã) không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và hoàn thành trước ngày 31/12/2019; gửi thông tin về số lượng Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì về Bộ Tư pháp.
Thứ ba, tổ chức rà soát các sách, tài liệu pháp luật do các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ trì biên soạn, sách, tài liệu pháp luật có bản quyền và dự kiến sách, tài liệu cần số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần về sách, tài liệu pháp luật của bộ, ngành, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; gửi thông tin về Bộ Tư pháp trước ngày 30/6/2019 để tổng hợp, xây dựng phần mềm, phương án xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia cho phù hợp.
Thứ tư, quan tâm, bố trí kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo định mức quy định tại Điều 4 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg (tối thiểu 03 (ba) triệu đồng/tủ sách/năm); chỉ đạo, hướng dẫn việc bố trí người phụ trách Tủ sách pháp luật theo quy định tại Điều 13 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg.
Thứ năm, đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, duy trì, khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân, Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; gửi thông tin về số lượng cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và số lượng xã đặc biệt khó khăn sẽ duy trì Tủ sách pháp luật thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg tại Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật/Báo cáo kết quả công tác tư pháp (lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật) 6 tháng đầu năm 2019 (riêng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập danh sách theo Phụ lục I kèm Công văn này).
Thứ sáu, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật với sách, tài liệu của Thư viện xã, điểm Bưu điện – Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng; Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư pháp trong xây dựng, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.
Thứ bảy, Bộ Tài chính hướng dẫn việc ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí đối với các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách để chi xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; quan tâm bố trí kinh phí bổ sung năm 2019 và kinh phí hàng năm để các bộ, ngành, cơ quan Trung ương thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Thứ tám, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu việc bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện các nhiệm vụ của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg theo quy định tại khoản 7 Điều 14 của Quyết định này, trước hết ưu tiên vốn xây dựng, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.
2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Bộ Tư pháp nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư về việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu pháp luật của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn với sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật.
3. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận (sau đây gọi chung là đoàn thể) phối hợp với Bộ Tư pháp trong thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị trực thuộc tại địa phương phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.    
4Đề nghị bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kịp thời thông tin, báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp theo hướng dẫn tại Công văn này và báo cáo định kỳ 06 tháng, năm trong Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật/Báo cáo kết quả công tác tư pháp (lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; địa chỉ: 58-60 Trần Phú, Ba Đình, TP. Hà Nội; số điện thoại 024.62739469/0916496880; email: thaoln@moj.gov.vn – đ/c Lê Nguyên Thảo)./.

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.