Thông tin tuyên truyền > Phổ biến hướng dẫn thực hiện pháp luật > Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh Gia Lai tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, gi

Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh Gia Lai tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

06/05/2020

 

25/09/2019

 

      Thời gian qua, xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh Gia Lai, đặc biệt, với tư cách là thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh – Hai đơn vị đã đa dạng hóa các hình thức, nội dung phổ biến pháp luật, chủ động phối hợp với nhau để thực hiện nhiều hoạt động PBGDPL cho hội viên và người dân.

     Thực hiện Chương trình phối hợp số 2727/CCPH-BTP-HLG ngày 25/7/2018 về thực hiện công tác giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2018-2023. Ngày 24/8/2018 Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh Gia Lai đã ký kết Chương trình phối hợp số 824/CTPH-STP-HLG về việc thực hiện công tác giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh giai đoạn 2018-2023. Chương trình phối hợp tập trung vào một số nội dung như: Hoạt động phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh trong công tác xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức, viên chức thuộc ngành Tư pháp và các hội viên Hội Luật gia các cấp.
 


        Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phối hợp trong công tác PBGDPL, năm 2019, Hội Luật gia tỉnh Gia Lai và Sở Tư pháp cùng các Luật gia của Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã tổ chức PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và Nhân dân dưới nhiều hình thức như tổ chức các hội nghị, tập huấn, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, biên soạn và cấp phát tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật dưới các dạng như sổ tay, tờ rơi, tờ gấp, tranh cổ động… cụ thể: Tổ chức được 17 hội nghị tập huấn, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 2.165 người tham dự. Biên soạn 113.610 tài liệu phổ biến pháp luật các loại, cấp miễn phí đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Tất cả các tài liệu này đều được số hóa và đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và Nhân dân.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sự phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giữa Hội Luật gia tỉnh với Sở Tư pháp vẫn còn chưa rõ nét, chưa phối hợp tổ chức được nhiều hoạt động, các hình thức phối hợp chưa được đa dạng và phong phú. Trong khi pháp luật được ban hành ngày càng nhiều, nội dung đa dạng, phức tạp,vấn đề tăng cường sự phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL đang trở nên cấp thiết và quan trọng. Nhằm triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa Sở Tư pháp và    Hội Luật gia tỉnh thời gian tới thiết nghĩ hai đơn vị cần tập trung thực hiện các giải pháp sau.
    Một là, tăng cường sự chỉ đạo trong công tác PBGDPL của lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh và Sở Tư pháp, khuyến khích các hội viên tích cực tham gia các hoạt động PBGDPL do hai đơn vị tổ chức.
    Hai là, tiếp tục phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các luật, pháp lệnh mới ban hành và các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp và cho đối tượng là hội viên Hội Luật gia các cấp, công chức ngành tư pháp và nhân dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai đơn vị.
      Ba  là, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quán triệt và thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung Đảng về Tổng kết thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW, ngày 18/8/ 2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 30/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới  và các văn bản có liên quan khác nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL, nâng cao nhận thức của hội viên, nhân dân về vai trò, vị trí của Hội và để các ngành, các cấp có nhận thức thống nhất đối với vai trò của Hội Luật gia trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và hội nhập quốc tế.
      Bốn là, thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn chủ đề, nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức có hiệu quả “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hàng năm.
     Năm là, thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của Trung ương và UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm; Kế hoạch số 2392/KH-UBND ngày 08/6/2017 về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 05/3/2018 về việc triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2018-2021” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
      Sáu là, trao đổi, cung cấp, cập nhật, chia sẻ thông tin, tư liệu giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia về các văn bản pháp luật mới được ban hành; tăng cuồng công tác bồi dưỡng, tập huấn, thông tin, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và Nhân dân.
     Cuối cùng, phát huy đầy đủ vai trò của Hội Luật gia tỉnh và Sở Tư pháp trong hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; phối hợp xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Sở tư pháp, Hội Luật gia tỉnh và huy động hội viên Hội Luật gia các cấp tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.
Luật gia: Vũ Thị Ngân

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.