CHUYÊN MỤC

Giới thiệu > Hộp thư điện tử
HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CB, CC XÃ
 
STT Họ và tên Chức danh Địa chỉ mail
1 Phan Tất Phượng BT ĐU, CT HĐND  
2 Nguyễn Thị Thu Hà Phó BT Đảng ủy nguyenthithuhacs@gmail.com
3 Lê Hữu Thiện Chủ tịch UBND xã  
4 Nguyễn Ngọc Tú Phó chủ tịch UBND Ngoctu1966@gmail.com
5 Hà Thị Tho Phó chủ tịch HĐND Hathitho1978@gmail.com
6 Lê Xuân Thống Chủ tịch UBMTTQ  
7 Đồng Văn Bờ Chủ tịch Hội CCB xã  
8 Nguyễn Thị Đến CT. Hội LHPN xã  
9 Nguyễn Văn Nghiêm CT Hội nông dân xã Nguyenvannghiem1974@gmail.com
10 Rah Lan Đinh Bí thư Đoàn xã  
11 Vũ Duy Nhạc Trưởng công an xã  
12 Nguyễn Xuân Đặng CHT BCH QS xã Nguyendang7976@gmail.com
13 Hà Thị Tâm Văn phòng – TK  
14 Lê Thị Thơm Văn phòng – TK Thomvp01@gmail.com
15 Lê Ngọc Hồng Tài chính – Kế toán Hongcongcong36@gmail.com
16 Nguyễn Thị Hồng Tài chính – Kế toán  
17 Đào Mạnh Tưởng Địa chính - XD manhtuongcs@gmail.com
18 Cao Thị Lan Địa chính - NN Tuyetlan1089@gmail.com
19 Nguyễn Thị Tình Tư pháp - HT Khanhnhu2806@gmail.ccom
20 Nguyễn Thị Hương Tư pháp - HT Nguyenhuongtp90@gmail.com
21 Lê Thị Hồng Vân Văn hóa - XH hongvancse@gmail.com
22 Kpuih H’Ring VHXH huhem@gmail.com