Thủ tục hành chính > Lĩnh vực tôn giáo - thi đua khen thưởng
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP XÃ LĨNH VỰC TÔN GIÁO - THI ĐUA KHEN THƯỞNG
 
STT TÊN THỦ TỤC LĨNH VỰC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
1 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Lĩnh vực tôn giáo Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
2 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Lĩnh vực tôn giáo Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
3 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã. Lĩnh vực tôn giáo Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. Lĩnh vực tôn giáo Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
5 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng. Lĩnh vực tôn giáo Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác. Lĩnh vực tôn giáo Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã. Lĩnh vực tôn giáo Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
8 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Lĩnh vực tôn giáo Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
9 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã. Lĩnh vực tôn giáo Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Lĩnh vực tôn giáo Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn