Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê

7:14:30 , 28 / 8 / 2015
Ban Thường vụ Huyện uỷ Chư Sê: Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 (khoá XI). PDF. In Email
Thứ ba, 16 Tháng 10 2012 12:55

Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, sáng ngày 15/10/2012, Ban thường vụ Huyện uỷ Chư Sê đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ. Đồng chí Trần Đình Thu – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai dự và chỉ đạo hội nghị.

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nên công tác chuẩn bị, tổ chức kiểm điểm phải thật sự chu đáo, chặt chẽ và khoa học. Vì vậy, lần này Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ chọn một số vấn đề cấp bách nhất về xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay để tập trung chỉ đạo thực hiện, đó là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH – HĐH và hội nhập quốc tế. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

p1161012

HN kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4. Ảnh: Vũ Cúc.

Để chuẩn bị thực hiện kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy theo Nghị quyết Trung ương 4, Ban thường vụ Huyện ủy Chư Sê đã tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến góp ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân Ban thường vụ Huyện ủy của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh theo quy định. Trên cơ sở đó, Ban thường vụ Huyện ủy đã xây dựng báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đánh giá đúng những mặt làm được, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và đề ra những biện pháp khắc phục thời gian tới. Đồng thời, báo cáo giải trình những nội dung của các tổ chức, cá nhân góp ý kiểm điểm đối với tập thể Ban thường vụ Huyện ủy.

Đối với cá nhân, sẽ bám sát ba vấn đề cấp bách của Nghị quyết Trung ương 4, nghiêm túc xem xét trách nhiệm của mình đối với sự lãnh đạo của tập thể Ban thường vụ thời gian qua. Đồng thời, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của các tổ chức và cá nhân tham gia góp ý cho bản thân; tự kiểm điểm một cách trung thực, xem xét lại mình để phát huy ưu điểm, tự nhận thấy khuyết điểm để sửa chữa. Bên cạnh đó, khi đóng góp ý kiến cho các đồng chí mình phải khách quan, chân thành, thẳng thắn, tránh tình trạng nể nang, bao che, hình thức để đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đạt kết quả cao nhất.

Dự kiến hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 (khóa XI) của Ban thường vụ Huyện ủy Chư Sê sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 15 đến ngày 18/10/2012./. 

Vũ Cúc.
 

Thông báo

Thông báo về việc tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh tại huyện năm 2015
Thông báo về việc tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh tại huyện năm 2015 Vui lòng tải tại đây ./.
 
Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện và địa điểm giao dịch Một cửa huyện

Căn cứ Luật tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND huyện Chư Sê về thành lập trụ sở tiếp công dân và Ban tiếp công dân huyện,

UBND huyện thông báo như sau:

1. Tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân huyện vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/12/2014, Lịch tiếp cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Tại Địa điểm: Số 794, đường Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

2. Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện tổ chức vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần, bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút.

3. Địa điểm Bộ phận Một cửa huyện.

Bộ phận Một cửa điện tử huyện chuyển về địa chỉ: Số 794, đường Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Tru sở tiếp công dân – tầng trệt). Bắt đầu từ ngày 15/12/2014.

4. Đề nghị Đài TT-TH huyện, UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi nội dung trên đến nhân dân và tổ chức biết, liên hệ giao dịch.

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị biết, triển khai thực hiện./.
 
NHỮNG LUẬT MỚI VỪA ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA THÁNG 11/2013

1/ Luật Đất đai 2013 số: 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

So với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai mới có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều.

Luật xác định rõ và quy định cụ thể những trường hợp mà Nhà nước phải thu hồi đất (như Hiến pháp vừa mới được thông qua) nhằm khắc phục, loại bỏ những trường hợp thu hồi đất làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất đồng thời khắc phục một cách có hiệu quả những trường hợp thu hồi đất mà không đưa vào sử dụng, gây lãng phí, tạo nên các dư luận xấu trong xã hội.

Luật Có hiệu lực từ 01/07/2014.

2/ Luật Việc làm 2013 Quốc hội thông qua ngày 16/11/2013

Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.

Luật có hiệu lực từ 01/01/2015.

3/ Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013 số: 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013

Luật sửa đổi, bổ sung 33 Điều tại Luật phòng cháy chữa cháy 2001, trong đó đáng chú ý là việc quy định cụ thể hơn trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của các cá nhân và người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Luật có hiệu lực từ 01/07/2014.

4/ Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật 2013 Quốc hội thông qua ngày 25/11/2013

Luật quy định về hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; kiểm dịch thực vật; quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Luật gồm 5 chương, 77 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015, thay thế cho pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001.

5/ Luật Tiếp công dân 2013 số: 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013

Luật này quy định về:

- Trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

- Tổ chức hoạt động tiếp công dân tại trụ sở các cơ quan.

Các quy định về tiếp công dân tại Luật khiếu nại tố cáo 1998 (sửa đổi bổ sung 2004, 2005) và Luật khiếu nại 2011 sẽ bị thay thế bởi Luật này, có hiệu lực từ 01/07/2014.

6/ Luật Đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Thay thế cho Luật đấu thầu 2005, Luật đấu thầu mới điều chỉnh đối với cả các dự án có sử dụng vốn nhà nước dưới 30% nhưng có giá trị trên 500 tỷ đồng.

Các trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu được quy định lại, bỏ các trường hợp chỉ định do yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài.

Luật có hiệu lực từ 01/07/2014.

7/ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 số: 44/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013

Theo Luật này, người đứng đầu cơ quan, tổ chức không trực tiếp vi phạm nhưng để xảy ra lãng phí trong cơ quan, tổ chức mà mình trực tiếp quản lý cũng phải chịu trách nhiệm giải trình và chịu kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.

Luật này thay thế cho Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2005, có hiệu lực từ 01/07/2014.

ST.Minh Nhật

 
sdHienphap2

Tin mới nhận

Ban tuyên truyền lễ giao nhận quân huyện Chư Sê: triển khai kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2015.
Để chuẩn bị lễ giao nhận quân năm 2015 đạt
Công điện của Thủ tướng: Bảo đảm an toàn giao thông dịp Quốc khánh
​(Theo Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có
Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Ngày 15/5/2015 liên Bộ Tư pháp – Công an – Y tế
Chư Sê: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho lực lượng thanh niên nông thông đường phố khóa II năm 2015
Sáng 20/8/2015, tại TT bồi dưỡng chính trị huyện
Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai: khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trường học, năm học 2015 – 2016.
Sáng ngày 20/8/2015, Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai

Chuyên mụcGet the Flash Player to see this player.

 

So lần truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


Get the Flash Player to see this player.