Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê

7:34:20 , 1 / 3 / 2015
Ban Thường vụ Huyện uỷ Chư Sê: Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 (khoá XI). PDF. In Email
Thứ ba, 16 Tháng 10 2012 12:55

Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, sáng ngày 15/10/2012, Ban thường vụ Huyện uỷ Chư Sê đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ. Đồng chí Trần Đình Thu – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai dự và chỉ đạo hội nghị.

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nên công tác chuẩn bị, tổ chức kiểm điểm phải thật sự chu đáo, chặt chẽ và khoa học. Vì vậy, lần này Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ chọn một số vấn đề cấp bách nhất về xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay để tập trung chỉ đạo thực hiện, đó là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH – HĐH và hội nhập quốc tế. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

p1161012

HN kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4. Ảnh: Vũ Cúc.

Để chuẩn bị thực hiện kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy theo Nghị quyết Trung ương 4, Ban thường vụ Huyện ủy Chư Sê đã tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến góp ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân Ban thường vụ Huyện ủy của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh theo quy định. Trên cơ sở đó, Ban thường vụ Huyện ủy đã xây dựng báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đánh giá đúng những mặt làm được, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và đề ra những biện pháp khắc phục thời gian tới. Đồng thời, báo cáo giải trình những nội dung của các tổ chức, cá nhân góp ý kiểm điểm đối với tập thể Ban thường vụ Huyện ủy.

Đối với cá nhân, sẽ bám sát ba vấn đề cấp bách của Nghị quyết Trung ương 4, nghiêm túc xem xét trách nhiệm của mình đối với sự lãnh đạo của tập thể Ban thường vụ thời gian qua. Đồng thời, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của các tổ chức và cá nhân tham gia góp ý cho bản thân; tự kiểm điểm một cách trung thực, xem xét lại mình để phát huy ưu điểm, tự nhận thấy khuyết điểm để sửa chữa. Bên cạnh đó, khi đóng góp ý kiến cho các đồng chí mình phải khách quan, chân thành, thẳng thắn, tránh tình trạng nể nang, bao che, hình thức để đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đạt kết quả cao nhất.

Dự kiến hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 (khóa XI) của Ban thường vụ Huyện ủy Chư Sê sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 15 đến ngày 18/10/2012./. 

Vũ Cúc.
 

Thông báo

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện và địa điểm giao dịch Một cửa huyện

Căn cứ Luật tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND huyện Chư Sê về thành lập trụ sở tiếp công dân và Ban tiếp công dân huyện,

UBND huyện thông báo như sau:

1. Tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân huyện vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/12/2014, Lịch tiếp cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Tại Địa điểm: Số 794, đường Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

2. Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện tổ chức vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần, bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút.

3. Địa điểm Bộ phận Một cửa huyện.

Bộ phận Một cửa điện tử huyện chuyển về địa chỉ: Số 794, đường Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Tru sở tiếp công dân – tầng trệt). Bắt đầu từ ngày 15/12/2014.

4. Đề nghị Đài TT-TH huyện, UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi nội dung trên đến nhân dân và tổ chức biết, liên hệ giao dịch.

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị biết, triển khai thực hiện./.
 
NHỮNG LUẬT MỚI VỪA ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA THÁNG 11/2013

1/ Luật Đất đai 2013 số: 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

So với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai mới có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều.

Luật xác định rõ và quy định cụ thể những trường hợp mà Nhà nước phải thu hồi đất (như Hiến pháp vừa mới được thông qua) nhằm khắc phục, loại bỏ những trường hợp thu hồi đất làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất đồng thời khắc phục một cách có hiệu quả những trường hợp thu hồi đất mà không đưa vào sử dụng, gây lãng phí, tạo nên các dư luận xấu trong xã hội.

Luật Có hiệu lực từ 01/07/2014.

2/ Luật Việc làm 2013 Quốc hội thông qua ngày 16/11/2013

Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.

Luật có hiệu lực từ 01/01/2015.

3/ Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013 số: 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013

Luật sửa đổi, bổ sung 33 Điều tại Luật phòng cháy chữa cháy 2001, trong đó đáng chú ý là việc quy định cụ thể hơn trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của các cá nhân và người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Luật có hiệu lực từ 01/07/2014.

4/ Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật 2013 Quốc hội thông qua ngày 25/11/2013

Luật quy định về hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; kiểm dịch thực vật; quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Luật gồm 5 chương, 77 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015, thay thế cho pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001.

5/ Luật Tiếp công dân 2013 số: 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013

Luật này quy định về:

- Trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

- Tổ chức hoạt động tiếp công dân tại trụ sở các cơ quan.

Các quy định về tiếp công dân tại Luật khiếu nại tố cáo 1998 (sửa đổi bổ sung 2004, 2005) và Luật khiếu nại 2011 sẽ bị thay thế bởi Luật này, có hiệu lực từ 01/07/2014.

6/ Luật Đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Thay thế cho Luật đấu thầu 2005, Luật đấu thầu mới điều chỉnh đối với cả các dự án có sử dụng vốn nhà nước dưới 30% nhưng có giá trị trên 500 tỷ đồng.

Các trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu được quy định lại, bỏ các trường hợp chỉ định do yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài.

Luật có hiệu lực từ 01/07/2014.

7/ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 số: 44/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013

Theo Luật này, người đứng đầu cơ quan, tổ chức không trực tiếp vi phạm nhưng để xảy ra lãng phí trong cơ quan, tổ chức mà mình trực tiếp quản lý cũng phải chịu trách nhiệm giải trình và chịu kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.

Luật này thay thế cho Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2005, có hiệu lực từ 01/07/2014.

ST.Minh Nhật

 
sdHienphap2

Tin mới nhận

Huyện Chư Sê gặp mặt sinh viên điển hình nhân dịp xuân Ất Mùi 2015
Nhân dịp xuân mới Ất Mùi 2015, huyện Chư Sê vừa
Đồng chí Lê Đình Huấn thăm tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ
Nhân dịp tết Nguyên Đán Ấ Mùi 2015, vừa qua,
Lãnh đạo UBND huyện thăm chúc tết các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện
Nhân dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, chiều ngày
Đồng Chí Nguyễn Văn Lạc:  thăm chúc tết tiểu đoàn bộ binh 50
Nhân dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. ngày
Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT, BHTN: hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020.
Sáng ngày 11/2/2015, Ban chỉ đạo thực hiện BHXH,

Chuyên mụcGet the Flash Player to see this player.

 

So lần truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


Get the Flash Player to see this player.