Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê

21:45:42 , 28 / 8 / 2015
Vai trò công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới của huyện Chư Sê PDF. In Email
Thứ sáu, 02 Tháng 11 2012 02:23

Huyện Chư Sê nằm ở phía Nam tỉnh Gia Lai có địa bàn rộng, địa hình phức tạp với 49,91% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp, giao thông đi lại nhiều vùng còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa. Do đó, thông tin đến với người dân còn hạn chế và chưa thường xuyên, kịp thời, nhất là các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Vì vậy, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức công tác tuyên truyền miệng có vai trò hết sức quan trọng để chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân mà đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở là lực lượng nòng cốt. Công tác tuyên truyền miệng được làm tốt sẽ góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội và những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Thực tiễn trong thời gian qua, công tác tuyên truyền miệng của huyện hoạt động đúng mục đích, đúng định hướng, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, cung cấp thông tin kịp thời, giải đáp đúng những vấn đề nổi cộm đang được dư luận quan tâm. Đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên thường xuyên bám sát cơ sở, làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác tuyên truyền, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

p121112

Hội nghị quán triệt nghị quyết của Đảng. ảnh Công Thuần

Các hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng như: Thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi; qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, sinh hoạt thôn, làng, Tổ dân phố và các tổ chức chính trị-xã hội để tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử Quốc hội khóa XIII; tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của địa phương; cung cấp thông tin có định hướng về những vấn đề thời sự của địa phương, trong nước, quốc tế, tuyên truyền về Biển Đông và biển đảo Việt Nam; tuyên truyền sâu về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện khắc phục mọi khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, phát triển kinh tế và phản ánh những biểu hiện tiêu cực, các tệ nạn xã hội...kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, thái độ, tình cảm, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở, góp phần quan trọng vào ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Chính vì vậy, quán triệt Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) và Thông tri 13-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, công tác xây dựng, quản lý, củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn được cấp uỷ các cấp thường xuyên quan tâm về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay toàn huyện có 01 đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh; 30 Báo cáo viên cấp huyện (trong đó có 02 Báo cáo viên là người dân tộc thiểu số); 43 Báo cáo viên các ngành; 45 Báo cáo viên cấp xã và 275 tuyên truyền viên pháp luật ở các thôn, làng, tổ dân phố.

Đối với các tổ chức cơ sở đảng sau mỗi kỳ Đại hội Đảng cán bộ phụ trách Tuyên giáo đều được kiện toàn củng cố. Cán bộ Tuyên giáo các xã, thị trấn có từ 3 đến 5 đồng chí: Trong đó, đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách công tác Tuyên giáo và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, cán bộ Văn hoá - Thông tin, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc làm thành viên. Chi bộ trực thuộc Đảng bộ đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư phụ trách công tác tuyên giáo của Chi bộ. Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được bổ sung, kiện toàn, trang bị những kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và cung cấp thông tin hàng tháng góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phát triển bền vững của huyện.

Đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và đội ngũ tuyên truyền viên ở thôn, làng, tổ dân phố luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chuyển tải quan điểm, đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở trong phạm vi cho phép. Đội ngũ Báo cáo viên các cấp đều có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên, thường xuyên được trang bị những kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và cung cấp thông tin hàng tháng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thời gian qua công tác tuyên truyền miệng của huyện vẫn còn nhiều hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền nhận thức về vai trò của công tác tuyên truyền miệng còn ở mức độ. Việc tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa thường xuyên, chưa chú trọng đổi mới hình thức quán triệt, học tập nên vẫn còn một số cấp ủy, nhất là ở cơ sở, chưa coi trọng đúng mức việc quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng đến tận người dân; chất lượng báo cáo viên chưa đồng đều; một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn thiếu kinh nghiệm. Phương thức hoạt động chưa có sự đổi mới; phương pháp chưa linh hoạt. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa được thường xuyên.

Để khắc phục được những hạn chế nêu trên thì công tác tuyên truyền miệng của huyện trong thời gian tới cần đổi mới về nội dung và phương pháp truyền đạt để đưa các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Công Thuần
 

Thông báo

Thông báo về việc tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh tại huyện năm 2015
Thông báo về việc tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh tại huyện năm 2015 Vui lòng tải tại đây ./.
 
Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện và địa điểm giao dịch Một cửa huyện

Căn cứ Luật tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND huyện Chư Sê về thành lập trụ sở tiếp công dân và Ban tiếp công dân huyện,

UBND huyện thông báo như sau:

1. Tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân huyện vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/12/2014, Lịch tiếp cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Tại Địa điểm: Số 794, đường Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

2. Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện tổ chức vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần, bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút.

3. Địa điểm Bộ phận Một cửa huyện.

Bộ phận Một cửa điện tử huyện chuyển về địa chỉ: Số 794, đường Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Tru sở tiếp công dân – tầng trệt). Bắt đầu từ ngày 15/12/2014.

4. Đề nghị Đài TT-TH huyện, UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi nội dung trên đến nhân dân và tổ chức biết, liên hệ giao dịch.

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị biết, triển khai thực hiện./.
 
NHỮNG LUẬT MỚI VỪA ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA THÁNG 11/2013

1/ Luật Đất đai 2013 số: 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

So với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai mới có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều.

Luật xác định rõ và quy định cụ thể những trường hợp mà Nhà nước phải thu hồi đất (như Hiến pháp vừa mới được thông qua) nhằm khắc phục, loại bỏ những trường hợp thu hồi đất làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất đồng thời khắc phục một cách có hiệu quả những trường hợp thu hồi đất mà không đưa vào sử dụng, gây lãng phí, tạo nên các dư luận xấu trong xã hội.

Luật Có hiệu lực từ 01/07/2014.

2/ Luật Việc làm 2013 Quốc hội thông qua ngày 16/11/2013

Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.

Luật có hiệu lực từ 01/01/2015.

3/ Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013 số: 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013

Luật sửa đổi, bổ sung 33 Điều tại Luật phòng cháy chữa cháy 2001, trong đó đáng chú ý là việc quy định cụ thể hơn trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của các cá nhân và người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Luật có hiệu lực từ 01/07/2014.

4/ Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật 2013 Quốc hội thông qua ngày 25/11/2013

Luật quy định về hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; kiểm dịch thực vật; quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Luật gồm 5 chương, 77 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015, thay thế cho pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001.

5/ Luật Tiếp công dân 2013 số: 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013

Luật này quy định về:

- Trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

- Tổ chức hoạt động tiếp công dân tại trụ sở các cơ quan.

Các quy định về tiếp công dân tại Luật khiếu nại tố cáo 1998 (sửa đổi bổ sung 2004, 2005) và Luật khiếu nại 2011 sẽ bị thay thế bởi Luật này, có hiệu lực từ 01/07/2014.

6/ Luật Đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Thay thế cho Luật đấu thầu 2005, Luật đấu thầu mới điều chỉnh đối với cả các dự án có sử dụng vốn nhà nước dưới 30% nhưng có giá trị trên 500 tỷ đồng.

Các trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu được quy định lại, bỏ các trường hợp chỉ định do yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài.

Luật có hiệu lực từ 01/07/2014.

7/ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 số: 44/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013

Theo Luật này, người đứng đầu cơ quan, tổ chức không trực tiếp vi phạm nhưng để xảy ra lãng phí trong cơ quan, tổ chức mà mình trực tiếp quản lý cũng phải chịu trách nhiệm giải trình và chịu kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.

Luật này thay thế cho Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2005, có hiệu lực từ 01/07/2014.

ST.Minh Nhật

 
sdHienphap2

Tin mới nhận

Ban tuyên truyền lễ giao nhận quân huyện Chư Sê: triển khai kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2015.
Để chuẩn bị lễ giao nhận quân năm 2015 đạt
Công điện của Thủ tướng: Bảo đảm an toàn giao thông dịp Quốc khánh
​(Theo Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có
Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Ngày 15/5/2015 liên Bộ Tư pháp – Công an – Y tế
Chư Sê: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho lực lượng thanh niên nông thông đường phố khóa II năm 2015
Sáng 20/8/2015, tại TT bồi dưỡng chính trị huyện
Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai: khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trường học, năm học 2015 – 2016.
Sáng ngày 20/8/2015, Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai

Chuyên mụcGet the Flash Player to see this player.

 

So lần truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


Get the Flash Player to see this player.