CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > TTHC Cấp Huyện > Khiếu nại tố cáo > Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Tiếp nhận, xử lý tố cáo
*Tiếp nhận:
- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) và cán bộ, công chức do Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm, quản lý trực tiếp: Người tố cáo gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) đến Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ban Tiếp công dân cấp huyện.
- Thời gian tiếp nhận trực tiếp: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định), sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Riêng sáng thứ 7 hàng tuần: từ 8 giờ đến 11 giờ.
*Xử lý:
- Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, người có thẩm quyền phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và quyết định việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo, đồng thời thông báo cho người tố cáo biết lý do việc không thụ lý, nếu có yêu cầu; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày;
- Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, người có thẩm quyền phải chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo, nếu có yêu cầu. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận tố cáo hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.
b) Bước 2: Thụ lý, xác minh nội dung tố cáo
- Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định thụ lý giải quyết tố cáo; giao Thanh tra cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND cấp huyện tiến hành xác minh nội dung tố cáo.
- Việc xác minh nội dung tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Tố cáo; Mục 2 chương II của Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo. Cơ quan, bộ phận được giao xác minh nội dung tố cáo có trách nhiệm báo cáo kết quả xác minh cho người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.
c) Bước 3: Kết luận nội dung tố cáo
- Trên cơ sở báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo, các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Kết luận nội dung tố cáo theo quy định tại Điều 24 Luật Tố cáo.
- Kết luận nội dung tố cáo phải được gửi cho cơ quan thanh tra cùng cấp, cơ quan cấp trên trực tiếp và cho người bị tố cáo, người tố cáo (nếu người tố cáo yêu cầu).
d) Bước 4: Xử lý tố cáo
Sau khi có Kết luận nội dung tố cáo, việc xử lý tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013.
 đ) Bước 5: Công khai Kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo
 Kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý tố cáo phải được công khai theo quy định Điều 30 Luật Tố cáo, Điều 11 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo và Điều 25 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP.
4. 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
4. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn có các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Luật Tố cáo 2011 và đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; hoặc Biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp (Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP).
+ Các thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan.
- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
4. 4. Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp bình thường: 60 ngày; phức tạp: 90 ngày kể từ ngày thụ lý
- Trường hợp cần thiết có thể