CHUYÊN MỤC

Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức > Cơ cấu tổ chức HĐND
I. Hội đồng nhân dân Huyện Chư Sê, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện:

Đồng chí: Nguyễn Hồng Hà
Chủ tịch HĐND huyện
2. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện:

Đồng chí: 
Rmah H'Bé Nét
Phó Chủ tịch HĐND huyện

 
 
3. 03 Ban HĐND:
Đồng chí: Trịnh Công Văn
Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

Đồng chí: Lương Xuân Bắc
Trưởng Ban Kinh tế và Xã hội HĐND huyện.