CHUYÊN MỤC

Làm theo lời Bác Hồ > HƯỚNG DẪN thực hiện Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu

HƯỚNG DẪN thực hiện Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

31/01/2018

Thực hiện Hướng dẫn số 62-HD/BTGTW, ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của ngựời đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chuyên đề năm 2018) và Công văn số 390-CV/HU, ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn việc thực hiện Chuyên đề năm 2018; cụ thể như sau:

I- Mục đích, yêu cầu
1- Nhằm góp phần xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên; nhất là phong cách, tác phong công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII): Nghị quyết số 18-NQ/TW “về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (viết tắt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW).
II- Công tác tổ chức học tập, quán triệt; tuyên truyền, phổ biến và xây dựng kế hoạch để thực hiện.
1- Về tổ chức học tập, quán triệt; tuyên truyền, phổ biến nội dung Chuyên đề năm 2018:
1.1- Các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về nội dung Chuyên đề năm 2018; trong đó, chú trọng việc xây dựng phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, cần gắn nội dung Chuyên đề năm 2018 với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW.
1.2- Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Chuyên đề năm 2018 cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
- Cấp ủy các cấp tổ chức tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở và các cơ quan thông tin đại chúng, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, như: lồng ghép vào các buổi học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; hội nghị thông tin thời sự …; thông qua các cuộc họp dân, họp chi bộ, sinh hoạt đoàn thể; hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu, giới thiệu mô hình hay, cách làm tốt hoặc biểu dương gương “người tốt, việc tốt” làm theo Bác…
- Đài truyền thanh – truyền hình huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung Chuyên đề năm 2018; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt” làm theo Bác.
- Sau các đợt học tập chuyên đề, các đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; trước hết là người thân trong gia đình mình, những người dân trong cùng khu dân cư về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện những nội dung đã đăng ký.
2- Về xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2018:
Thông qua học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2018, cấp ủy các cấp trong huyện chỉ đạo rà soát, tìm ra những hạn chế, khuyết điểm có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo khắc phục ngay, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
2.1- Đối với tập thể:
Căn cứ những nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Đảng ủy các xã, thị trấn, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2018 phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, cần lựa chọn một số công việc cụ thể mang tính chất đột phá nhằm khắc phục các vấn đề còn hạn chế, yếu kém; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề hiện nay còn nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm. Lấy kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 làm một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm 2018.
- Đối với các tổ chức cơ sở đảng: Căn cứ nội dung Chuyên đề 2018 để lựa chọn những việc cần “làm theo” của tập thể để tiến hành ở chi bộ trong năm 2018. Chi ủy hoặc chi bộ (nơi không có cấp ủy) chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ hàng quý (3 tháng/lần), từng chi bộ phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên trong chi bộ nhằm thảo luận, trao đổi và đề ra các giải pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém; đánh giá kết quả “làm theo” gương Bác trong thời gian qua, xây dựng phương hướng thực hiện trong thời gian tới, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên trực tiếp.
- Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền các cấp: Căn cứ nội dung Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung Chuyên đề năm 2018 và tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2018. Trong đó, lựa chọn một số vấn đề hiện nay còn hạn chế, yếu kém để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm; cần chú trọng việc xây dựng phong cách, tác phong công tác “gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân”; nâng cao đạo đức công vụ, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân hoặc gây phiền hà, sách nhiễu quần chúng nhân dân trong khi thực thi công vụ. Gắn nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2018 với các cuộc họp định kỳ của cơ quan, đơn vị.
- Đối với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp: việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung Chuyên đề năm 2018 phải gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ sở.
2.2- Đối với cá nhân:
          Trong tháng 02 năm 2018, từng cán bộ, đảng viên phải xây dựng bản cam kết đăng ký nội dung “làm theo” Bác trong năm 2018 (theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 2952-CV/BTCTW, ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Ban Tổ chức Trung ương) gửi chi ủy (hoặc chi bộ) nơi công tác để theo dõi, giám sát việc thực hiện. Trong đó: cần tập trung vào các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của bản thân qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 có liên quan đến phong cách, tác phong làm việc. Đối với cán bộ, đảng viên đang giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp cần lựa chọn một số nội dung có liên quan đến trách nhiệm nêu gương để đăng ký thực hiện trong năm 2018; cuối năm báo cáo kết quả với cấp ủy chi bộ nơi công tác.
Trên đây là nội dung hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt; tuyên truyền, phổ biến và xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2018; Căn cứ Hướng dẫn này, đề nghị các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện. Hằng năm tổng hợp báo cáo kết quả gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy chậm nhất vào ngày 20-11 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ thì phản ánh kịp thời với Ban Tuyên giáo Huyện ủy để được hướng dẫn thêm.

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.