CHUYÊN MỤC

Công khai ngân sách
Default news teaser image
Về việc điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019

Về việc điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019  

Default news teaser image
Về việc công bố công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện chư sê

Về việc công bố công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện chư sê. TẢI TẠI ĐÂY!