CHUYÊN MỤC

Thông tin tuyên truyền > Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X > Huyện Chư Sê: Tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X

Huyện Chư Sê: Tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025

26/03/2020

     Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành văn bản số 498 /UBND-CNTT ngày 25/03/2020 về việc thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025


     Theo đó, Nội dung tuyên truyền về Đại hội cần được chia làm ba đợt với các nội dung chính cần tập trung như sau:
+ Đợt 1: Từ nay đến kết thúc Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, tập trung tuyên tuyền:
- Thành tựu của Đảng trong 90 năm qua, nhất là ý nghĩa, vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng nói chung, Đảng bộ tỉnh, đảng bộ địa phương nói riêng; Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng.
- Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền các nội dung của Đại hội gồm: tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. Trong đó chú ý tuyên truyền, phân tích sâu những thành tựu, kết quả đã đạt được; khó khăn, hạn chế, yếu kém; nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, gắn với việc tuyên truyền thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020. Phản ánh việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 09/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là công tác chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.
- Tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đại hội. Công tác chuẩn bị, các ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
- Những kinh nghiệm rút ra trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm, đại hội thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy tại đại hội; thông tin diễn biến và kết quả đại hội đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2020, nhất là kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X; 75 năm Thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Giới thiệu, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, thành tích của các địa phương, đơn vị trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Kịp thời phát hiện và phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy vị trí; lợi dụng tính dân chủ trong góp ý để gây mất đoàn kết nội bộ; thái độ thờ ơ vô cảm, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng... Chú trọng phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ của các thế lưc thù đích.
+ Đợt 2: Thời điểm trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (tháng 10 năm 2020), tập trung tuyên truyền:
- Nội dung Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả, tinh thần đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân, ý kiến của Đại hội đảng bộ, chi bộ cấp dưới đối với các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
- Những thành tựu nổi bật của địa phương qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh, Đại hội XII của Đảng. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015 - 2020; việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện một số chương trình trọng tâm của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân, nhất là giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, phòng chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động...
- Tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tâm trạng, dư luận xã hội về kết quả của đại hội Đảng các cấp.
- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Phản ánh tình cảm của các tầng lóp nhân dân trong tỉnh, những nguyện vọng, mong muốn chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Các phong trào thi đua, hoạt động chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tuyên truyền kết quả, những điển hình được tuyên dương, khen thưởng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai (tháng 3 năm 2019), Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X, giai đoạn 2015-2020 (dự kiến tổ chức vào quý IV năm 2020).
+ Trong thời gian diễn ra đại hội, tập trung tuyên truyền:
- Tầm quan trọng, ý nghĩa, chủ đề của Đại hội và phương châm chỉ đạo trong Đại hội.
- Vai trò, trách nhiệm của các đại biểu tham dự Đại hội.
- Các hoạt động tại Đại hội.
- Nội dung các văn kiện trình Đại hội.
- Các ý kiến tham gia góp ý và quyết định của Đại hội.
- Quy chế hoạt động, bầu cử của Đại hội.
- Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thuờng vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm úy ban Kiểm tra, ủy viên ủ y ban Kiểm tra cấp ủy.
- Những điểm nhấn và thành công của Đại hội.
+ Đợt 3: Sau thời gian Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền, phản ánh:
- Các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; thông báo nhanh về kết quả Đại hội đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
- Đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh.
- Các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
- Dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
- Giới thiệu một số đại biểu tiêu biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên báo, đài. Công tác chuẩn bị tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh.
- Tuyên truyền thông tin những thành tựu nổi bật của đất nước trong năm 2020 nói riêng, thành tựu sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đối mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2015-2020. Những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhằm đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững.
 - Ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Phản ánh tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài ngước hướng về Đảng, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
- Về định hướng tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thống nhất thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Tích cực viết tin, bài về đề tài tuyên truyền về Đại hội để cộng tác với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai
BT: Đức Tuệ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.