CHUYÊN MỤC

Thông tin tuyên truyền > Phổ biến hướng dẫn thực hiện pháp luật > Tình hình quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Chư Sê từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến

Tình hình quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Chư Sê từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay

21/02/2020

     Nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về Quản lý đất đai theo hướng hiện đại hóa, bảo đảm tài nguyên đất đai được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; cũng như việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống thông tin đất đai. Trên cơ sở Luật Đất đai năm 2013, các văn bản quy định chi tiết của Chính phủ, hướng dẫn thi hành của các Bộ, ngành Trung ương và văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện của tỉnh, các Sở ngành chuyên môn. Trong thời gian qua được sự quan tâm của Huyện uỷ, HĐND huyện, sự chủ động vào cuộc của UBND huyện, của các ngành chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn mà công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực, giải quyết cơ bản những tồn tại vướng mắc trước đây.
     Đối với công tác thống kê, kiểm kê đất đai: Thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai đúng quy định, phục vụ kịp thời việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Đánh giá đúng thực trạng quản lý, sử dụng đất của từng đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; hiện trạng quỹ đất chưa sử dụng; tình hình biến động đất đai qua các năm. Kết quả kiểm kê, thống kê là cơ sở quan trọng để đề xuất cơ chế, chính sách, pháp luật, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Từ đó đưa ra được chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Chư Sê nói riêng.   
     Đối với công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện đúng theo nội dung và thời gian quy định; Các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được triển khai thực hiện có hiệu quả và đã góp phần đưa nền kinh tế, xã hội của huyện chuyển dịch đúng hướng; là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý nhà nước về đất đai; đồng bộ với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, quy hoạch nghành, lĩnh vực khác có sử dụng đất; Định hướng sử dụng đất trên địa bàn huyện, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị, đồng thời là công cụ quan trọng để cho UBND huyện Chư Sê thực hiện việc quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật


  Công viên Phạm Văn Đồng huyện Chư Sê
 
     Đối với công tác triển khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu: Công tác này luôn được UBND huyện Chư Sê chú trọng và quan tâm chỉ đạo thường xuyên, liên tục nên đã đẩy nhanh tiến độ cấp giấy trên địa bàn huyện. Tính đến 30/12/2019 tỷ lệ cấp giấy chứng nhận toàn huyện đạt 96,3% diện tích cần cấp, đảm bảo cho người sử dụng đất được thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Đối với chính sách tài chính đất đai, giá đất: Hệ thống giá đất hàng năm của huyện được UBND tỉnh ban hành kịp thời, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 hàng năm; sau khi thực hiện Luật Đất đai 2013 giá đất được ổn định trong kỳ 5 năm, trong năm thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến động giá đất trên thị trường để kịp thời đề xuất UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh giá đất, bảng giá đất phù hợp với từng loại đất, vị trí có thay đổi giá và bổ sung thêm những vị trí quy hoạch mới vào bảng giá đất. Để giá đất sát với thị trường, hàng năm UBND huyện xây dựng và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn.
     Đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất của cá nhân, hộ gia đình theo thẩm quyền được UBND huyện: Được thực hiện theo đúng trình tự quy định, dân chủ, công khai, giải quyết kịp thời, thoả đáng những vướng mắc, thắc mắc trong nhân dân, không để xảy ra khiếu nại hoặc không giải quyết. Nguồn thu từ đất trên địa bàn huyện tương đối lớn thông qua việc đấu giá QSDĐ, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, tạo điều kiện cho địa phương tăng thu ngân sách để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại địa phương sớm đưa huyện Chư Sê thành Thị xã Chư Sê trong thời gian tới.
 


Đường Phan Đình Phùng thị trấn Chư Sê
 
     Đối với công tác cải cách hành chính: Thực hiện tốt công tác cải cách các thủ tục hành chính ngày càng tinh gọn, cơ chế “một cửa” tại cấp huyện, cấp xã phục vụ tốt nhu cầu giao dịch của công dân. Loại bỏ các thủ tục rườm rà, không cần thiết, công khai minh bạch về trình tự thủ tục, các loại nghĩa vụ tài chính theo quy định để mọi người dân được biết, tạo điều kiện tốt nhất cho công dân trong việc giao dịch liên quan đến đất đai.
 


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chư Sê
 
     Bên cạnh những mặt đạt được trong công tác quản lý nhà nước về đất thì còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như sau: Tình trạng vi phạm pháp luật đất đai như mua bán đất trái phép, lấn chiếm đất đai, phá rừng làm nương rẫy, sử dụng không đúng mục đích vẫn còn diễn ra, việc đăng ký, cấp chứng nhận quyền sở hữu tài sản hầu như không có, quá trình sử dụng đất có nhiều biến động, hồ sơ địa chính lập chưa đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn chậm... gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện. Trình độ dân trí còn hạn chế nên không tự kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc triển khai các văn bản pháp luật đến với người dân vẫn còn khó khăn. Hệ thống hồ sơ địa chính chưa đồng bộ, nhiều diện tích chưa được đo đạc bản đồ địa chính hoặc đã được đo đạc địa chính nhưng không thống nhất theo hệ tọa độ VN-2000, nay đã biến động nhiều so với hiện trạng sử dụng đất gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều trường hợp kiến nghị, khiếu nại tranh chấp đất đai.
     Để khắc phục tình trạng trên, huyện đã chỉ đạo thường xuyên các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương thực sự vào cuộc, sâu sát đến mọi tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chính sách để người dân hiểu rõ các chính sách pháp luật đất đai, về quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Kiện toàn bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đất đai đủ mạnh về số lượng và chất lượng chuyên môn, có đức, có tài, phù hợp với sự phân cấp quản lý theo Luật đất đai, có đầy đủ phương tiện làm việc, công nghệ hỗ trợ quản lý đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đề ra. Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính trong quản lý đất đai. Công khai đầy đủ, rõ ràng các thủ tục liên quan đến đất đai để tránh phiền hà cho người dân khi thực hiện các quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm chính sách pháp luật đất đai. Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện, tranh chấp đất đai. Đẩy mạnh việc quy hoạch, xúc tiến đầu tư và đấu giá đất để tăng nguồn thu cho ngân sách. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế công nông nghiệp, dịch vụ phát triển một số ngành nghề để tạo thêm việc làm cho người lao động, phát triển mô hình kinh tế trang trại, mô hình HTX dịch vụ đa ngành nghề, hội làm vườn giỏi. Tạo điều kiện thuận lợi về đất đai cho một số các doanh nghiệp phát triển trồng cây lâu năm, kinh doanh thu mua, chế biến nông sản, kinh doanh dịch vụ, gắn với việc tuyển dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại chỗ để giúp họ ổn định đời sống./.
 
Tin, Ảnh: Thu Nguyễn

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.