CHUYÊN MỤC

Văn bản > Văn bản HDND Huyện > Kỳ họp thứ 09 - HĐND huyện khóa X
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Kỳ họp thứ 09- HĐND huyện khóa X

 
1 01. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THẢO LUẬN TỔ 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
2 01. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP 07/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
3 01. Giấy Triệu tập- Giấy mời 07/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
4 01. Nội dung gợi ý thảo luận 07/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
5 01_(BC 305). Thường trực HĐND huyện báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 12/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
6 02_(BC 550).UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2022, chỉ tiêu, giải pháp và phương hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2023 12/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
7 03_1_(BC 541). UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2022 và kế hoạch dự toán thu chi ngân sách năm 2023 12/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
8 03_2_(BC 552). UBND huyện báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2022 12/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
9 03_3_(BC 523). UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 12/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
10 03_4_(BC 551). UBND huyện báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 12/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
11 03_5_(BC 538). UBND huyện báo cáo tình hình công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 12/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
12 04_1_(BC 205)_Viện Kiểm sát nhân dân huyện báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật, công tác kiểm sát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2023 12/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
13 04_2_(BC 55)_Tòa án nhân dân huyện báo cáo về tình hình xét xử của Tòa án nhân dân huyện năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
14 04_3_(BC 109)_Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo công tác Thi hành án dân sự năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
15 05_(TT307)_Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
16 06_(BC 306). Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Năm - Hội đồng nhân dân huyện khóa X; Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện Khóa X 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
17 07_1_(BC 298). Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
18 07_2_(BC 304). Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
19 07_3_(BC 313). Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
20 08_(TB 74). Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo về tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND huyện 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
21 09_(BC 561)_Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và của UBMTTQ huyện tại kỳ họp. 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
22 11_1(TT 301). TT HĐND trình bày Tờ trình về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND huyện khóa X năm 2023 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
23 11_2(TT 302). TT HĐND trình bày Tờ trình về đề nghị ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện về “Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016 – 2020”. 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
24 11_3(TT 307). TT HĐND trình bày Tờ trình về đề nghị ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
25 12_1_(TT 308)_ UBND huyện trình bày Tờ trình về việc đề nghị phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
26 12_2.(TT 300) UBND huyện trình bày Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh một phần nội dung phương án sử dụng số kết dư ngân sách năm 2021 theo Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của HĐND huyện Chư Sê 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
27 12_3(TT 301). UBND huyện trình bày Tờ trình về Sửa đổi nghị quyết 124/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND chư sê về quy định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện xã cho thời ký 2022-2025 trên địa bàn huyện Chư Sê; 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
28 12_4 (TT 302). UBND huyện trình bày Tờ trình về đề nghị cho ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình MTQG XDNTM năm 2023 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
29 12_5(TT 303). UBND huyện trình bày Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch năm 2022 và xem xét cho ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện chương trình MTQG PT KTXH vùng ĐB DTTS và miền núi năm 2023 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
30 12_6 (TT 304). UBND huyện trình bày Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện đầu tư 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
31 12_7 (TT 305). UBND huyện trình bày Tờ trình về việc đề nghị Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách huyện 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
32 12_8 (TT 306). UBND huyện trình bày Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Nghị quyết phát triển Thanh niên huyện Chư Sê giai đoạn 2022-2030 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
33 12_9 (TT 307). UBND huyện trình bày Tờ trình về việc đề nghị thông qua Kết quả lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Chư Sê 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
34 12_9_(TT 310). UBND huyện trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện khóa X về việc thống nhất Đề án bổ sung, sửa đổi tên đường trên địa bàn thị trấn Chư Sê 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
35 13_1_(BC 309). Báo cáo thẩm tra nội dung các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa X 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
36 13_2_(BC 310). Báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, TAND, VKSND, Chi cục THA Dân sự huyện về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn huyện 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
37 13_3_(BC 311). Báo cáo thẩm tra Tình hình thực hiện thu-chi ngân sách năm 2022, dự toán thu chi ngân sách năm 2023 và một số tờ trình của UBND huyện 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
38 13_4_(BC 312). Báo cáo thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
39 14. DT NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY
40 14. DT NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 13/12/2022 TẢI TẠI ĐÂY

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.