UBND huyện Chư Sê
    Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
    Điện thoại: 0269.3851 781
          Fax: 0269.3881 781
           Email: unndchuse@gialai.gov.vn
    Website: chuse.gialai.gov.vn