CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Huyện Chư Sê: Tích cực, sáng tạo và chủ động trong công tác Tuyên giáo

Huyện Chư Sê: Tích cực, sáng tạo và chủ động trong công tác Tuyên giáo

11/07/2022

     Với phương châm hành động “Chủ động, sáng tạo, hiệu quả”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã khắc phục khó khăn, chủ động, tích cực, sáng tạo trong tham mưu, giúp việc Cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức…Trong đó, một số lĩnh vực, nhiệm vụ đã có hướng đổi mới, chuyển biến tích cực, rõ nét về giải pháp, cách làm và chất lượng, hiệu quả.
ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT
     Trong công tác tham mưu giúp Cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt thực hiện và sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng, toàn ngành Tuyên giáo đã tập trung tham mưu, giúp việc các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trọng tâm là việc phổ biến, quán triệt các Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn đảng theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
     Công tác sơ kết, tổng kết thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng được tham mưu triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo tiến độ. Nổi bật là việc tham mưu xây dựng kế hoạch, đôn đốc, phối hợp xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc (trực tuyến) đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.


Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 5/2022 tại điểm cầu huyện Chư Sê, ảnh: P. L
 
Bên cạnh những nỗ lực trong công tác tham mưu phổ biến quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy sáu tháng đầu năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tham mưu tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và kiểm tra, đôn đốc việc phổ biến, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị...  của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.
CHỦ ĐỘNG ĐI TRƯỚC DỰ BÁO, NẮM BẮT TÌNH HÌNH
Công tác chỉ đạo định hướng hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại được đẩy mạnh; duy trì tốt hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng công tác nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn huyện.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện về chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền đậm nét, kịp thời các sự kiện chính trị - thời sự, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Chú trọng tuyên truyền các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống, về môi trường sống và chăm sóc sức khỏe để nâng cao tuổi thọ, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện; định hướng công tác thông tin, tuyên truyền một số nhiệm vụ nổi bật như: công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, quản lý biên giới trên đất liền năm 2022… đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, góp phần khơi dậy, cổ vũ tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng quê hương trong các tầng lớp nhân dân[VTH1] .
Công tác tổ chức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên được triển khai kịp thời, tích cực; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên: Hiện nay, báo cáo viên cấp huyện có 29 đồng chí và 183 đồng chí tuyên truyền viên cấp cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên đi cơ sở, đến thôn, làng phối hợp phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tăng cường đối thoại với nhân dân, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và phát hiện các vấn đề nhạy cảm, phức tạp.
NỖ LỰC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM
6 tháng cuối năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, hoàn thành tốt công tác tham mưu giúp Cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt thực hiện và sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị và nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng.
Thứ hai, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW
của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị gắn với việc tiếp tục tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị thực hiện các kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 
Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo định hướng hoạt động tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng. Chủ động tham mưu, định hướng, kiểm tra, đôn đốc nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022; tuyên truyền biển đảo, biên giới trên đất liền; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước.
Thứ tư, chủ động, tích cực tham mưu chỉ đạo, định hướng hoạt động văn hóa văn nghệ và khoa giáo, đặc biệt là các sự kiện, hoạt động lớn của huyện; định hướng tuyên truyền đội ngũ văn nghệ sĩ hưởng ứng tích cực các phong trào, các cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thứ năm, tăng cường công tác tham mưu, giúp việc Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội.
                                                                   Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.