CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Huyện Chư Sê: hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hộ

Huyện Chư Sê: hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

05/05/2021

     Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU, ngày 16/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử trên địa bàn huyện như sau:


 Mục đích yêu cầu:
- Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ giúp các tầng lớp nhân dân, nhất là cử tri trên địa bàn huyện hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (sau đây gọi tắt là bầu cử); từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.
- Chủ động nắm bắt tình hình và đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động lợi dụng lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật để chống phá cuộc bầu cử, chống phá chế độ của các thế lực thù địch.
- Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền cuộc bầu cử phải đúng định hướng chính trị, có  trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; bảo đảm phù hợp điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; đảm bảo an toàn, tiết kiệm và công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19; có phương án, kịch bản đáp ứng kịp thời khi có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng hoặc khi dịch bệnh xảy ra; chú trọng chất lượng, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.
Nội dung
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 05-HD/BTGHU ngày 28/01/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Hướng dẫn số 06-HD/BTGHU, ngày  26/02/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021; trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ X Đảng bộ huyện gắn với nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lồng ghép tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề tuyên truyền cuộc bầu cử. Tùy điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị và tình hình dịch bệnh có thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp như: Các chương trình nghệ thuật, liên hoan văn nghệ quần chúng, sinh hoạt câu lạc bộ, hoạt động thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian, quần chúng…nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định của cấp trên.
- Phát động, tổ chức các cuộc thi, hoạt động sáng tác (thơ, văn, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh,…) về chủ đề cuộc bầu cử.
- Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan: treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, dựng tranh cổ động, trang trí cảnh quan…
- Tổ chức tuyên truyền lưu động: đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử kết hợp chương trình biểu diễn nghệ thuật…, chú trọng hướng tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử và nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia bầu cử đạt kết quả tốt.
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: xây dựng tin, bài, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền; phát thanh đưa tin về cuộc bầu cử; căn cứ thời điểm, lộ trình và tiến độ thời gian của cuộc bầu cử để tăng thời lượng, lựa chọn khung giờ phát sóng cho phù hợp, hiệu quả.
- Thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình và chủ động xây dựng các phương án phòng, chống âm mưu, hoạt động lợi dụng lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật để chống phá cuộc bầu cử, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.
Thời gian tổ chức hoạt động tuyên truyền
Căn cứ lộ trình cuộc bầu cử để xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền phù hợp, tập trung vào 2 đợt:
Đợt 1, từ nay đến 23/5/2021:
- Tập trung tuyên truyền các quan điểm chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn công tác bầu cử.
- Căn cứ vào tình hình dịch Covid -19 có thể tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, liên hoan văn nghệ quần chúng, sinh hoạt câu lạc bộ, trưng bày, triển lãm, các hoạt động thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian, quần chúng… gắn với chủ đề bầu cử.
- Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan; tuyên truyền lưu động; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng tần suất và thời lượng tuyên truyền về bầu cử.
- Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình, âm mưu, hoạt động lợi dụng lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật chống phá cuộc bầu cử, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; sẵn sàng ứng phó; kịp thời có biện pháp xử lý, giải quyết, không để ảnh hưởng tới cuộc bầu cử và kết quả bầu cử.
Đợt 2, sau ngày bầu cử 23/5/2021:
- Tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dựa trên diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương.
 Tổ chức thực hiện
 Các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện:
- Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền, chào mừng thành công cuộc bầu cử.
- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để kịp thời định hướng chính trị, tư tưởng, phát hiện, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, phiến diện trong hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm việc truyền bá các sản phẩm văn hóa độc hại, các hành vi lợi dụng niềm tin tôn giáo tuyên truyền các thông tin sai trái, xấu độc, mê tín dị đoan, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
 Phòng Văn hóa, Thông tin huyện:
- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; thẩm định nội dung liên quan đến công tác văn hóa - văn nghệ, chương trình biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền bầu cử.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, kiểm soát các ấn phẩm, sản phẩm văn hóa trên địa bàn huyện; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, các trang mạng xã hội, các blog cá nhân có nội dung chống phá cuộc bầu cử, chống phá Đảng, Nhà nước.
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phù hợp, thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, chú trọng hướng tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử và nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia bầu cử đạt kết quả tốt.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện:
- Xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục- thể thao tuyên truyền cuộc bầu cử. Cổ vũ, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử ở cơ sở.
- Chủ động theo dõi diễn biến tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử.
                                                                                   
                                                                               Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.