CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Huyện Chư Sê: hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2021)

Huyện Chư Sê: hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2021)

28/04/2021

Thực hiện Hướng dẫn số 28-HD/BTGTU, ngày 16/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2021), Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm trên địa bàn huyện như sau:
Mục đích, yêu cầu
- Làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhận thức đầy đủ, sâu sắc về truyền thống lịch sử, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, quá trình xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; qua đó khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân, đặc biệt là cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam; cổ vũ, phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ CNVCLĐ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 được tổ chức đồng bộ tại các cấp, các ngành gắn với Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021; bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.
Nội dung tuyên truyền, kỷ niệm
- Tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động 1/5 với phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn Việt Nam; quan điểm, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.
- Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tại Việt Nam; ý nghĩa của sự kiện 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 56 ngày 29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ làm việc có hưởng lương và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ mít tinh ngày 1/5/1946.
- Tuyên truyền quá trình ra đời và chặng đường lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Tuyên truyền vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đóng góp của Công đoàn Việt Nam - tổ chức chính trị, xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
- Tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hưởng ứng An toàn, vệ sinh lao động tại các cấp Công đoàn năm 2021; tuyên truyền kết quả của Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển của đội ngũ CNVCLĐ cả nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động


ảnh minh họa (nguồn Internet)
 
Hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm
- Tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, hội thi tìm hiểu, giáo dục truyền thống với quy mô phù hợp, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
- Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức; lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên,CNVCLĐ ưu tú giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, ngày hội cho đoàn viên công đoàn.
- Các tổ chức Công đoàn ngành, cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.
Tổ chức thực hiện
 Các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể
- Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân. Vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đăng tải, chia sẻ thông tin tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, VCnet.vn,…).
Liên đoàn lao động huyện
-  Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm thiết thực, hiệu quả; có kế hoạch cụ thể chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức-lao động; chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp.
Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện
- Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện trực quan, các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao; tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động hướng về cơ sở.
  - Căn cứ nội dung hướng dẫn, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy có kế hoạch tuyên truyền đậm nét trước, trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn huyện.
 MỘT S KHU HIỆU TUYÊN TRUYN
1. Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 135 Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021)!
2. Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động (1/5) bất diệt!
3. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021!
4. Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động; vì sự phát triển bền vững của đất nước!
5. Công đoàn đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động!
6. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!
7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
                                                                   Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.