CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Huyện Chư Sê: hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961-10/8/202

Huyện Chư Sê: hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021)

16/03/2021

Thực hiện hướng dẫn số 19-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021), Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm như sau:
 Mục đích, yêu cầu
- Tuyên truyền chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội về thảm họa da cam ở Việt Nam, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong nước nói chung, tỉnh Gia Lai, huyện Chư Sê nói riêng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam; thúc đẩy phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam” do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”.
 - Các hoạt động kỷ niệm cần có sự tham gia của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tập thể và cá nhân trong toàn xã hội, tập trung vào những nội dung có ý nghĩa xã hội, nhân đạo cao, thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.
- Các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở huyện đúng mục đích, yêu cầu, hiệu quả, an toàn, có sức lan tỏa lớn, tránh phô trương hình thức; các hoạt động kỷ niệm phải góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cổ vũ, động viên nạn nhân da cam khắc phục khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Công tác tuyên truyền cần phải chủ động, với nhiều hình thức, phương pháp thích hợp, đạt hiệu quả cao.
 Nội dung tuyên truyền
- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và toàn dân về tính chất nguy hiểm, hậu quả lâu dài của thảm họa da cam đối với môi trường và con người Việt Nam.
- Đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc da cam; biểu dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam; động viên, khích lệ các nạn nhân và thân nhân vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống; đấu tranh phê phán các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề liên quan đến nạn nhân chất độc da cam để lôi kéo, kích động chống phá Đảng, Nhà nước.
- Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các nạn nhân, nhất là các nạn nhân nặng, không nơi nương tựa, gia đình có nhiều nạn nhân… nhân dịp kỷ niệm


Ông Nguyễn Xuân Thủy trao quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện, ảnh: A.D
- Tập trung vận động nguồn lực trong xã hội, kêu gọi các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, vật chất… để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam”, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện tiếp tục giúp đỡ nạn nhân da cam về vật chất, tinh thần trong khắc phục hậu quả của chất độc da cam đối với môi trường và sức khỏe con người ở Việt Nam.
- Bằng nhiều giải pháp, cách làm thiết thực giúp đỡ nạn nhân vươn lên trong cuộc sống có điều kiện hòa nhập với cộng đồng. Tổ chức gặp mặt các nạn chất độc da cam dịp 10/8/2021, hỗ trợ nạn nhân phát triển sản xuất, cấp học bổng cho các cháu là nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, khám chữa bệnh, điều dưỡng phục hồi chức năng cho nạn nhân.
- Tiếp tục tổ chức phong trào thi đua “Vì Nạn nhân chất độc da cam”, trong đó chú trọng tôn vinh, biểu dương những tấm gương hội viên tiêu biểu, gương nạn nhân vượt khó vươn lên; những người mẹ, người vợ tiêu biểu trong chăm sóc nạn nhân; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm,… quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân và có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng Hội. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, có thể tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của  Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” gắn với tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, động viên các đối tượng nêu trên.
 Tổ chức thực hiện
Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện
- Quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN huyện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”.
 Phòng Văn hóa - Thông tin huyện
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam; đấu tranh ngăn chặn và đề xuất xử lý nghiêm vi phạm về đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước.
Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy căn cứ định hướng nội dung tuyên truyền có kế hoạch tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau dịp kỷ niệm. Chú trọng giới thiệu, biểu dương các gương người tốt, việc tốt, các nạn nhân, gia đình bị ảnh hưởng chất độc da cam.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN huyện
- Xây dựng kế hoạch, chủ động tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021).
- Phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện và các cơ quan liên quan rà soát đối tượng người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng chưa được hưởng chế độ.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện
- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam” do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phát động. Vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong huyện tiếp tục giúp đỡ nạn nhân da cam về vật chất, tinh thần trong khắc phục hậu quả của chất độc da cam đối với môi trường và sức khỏe con người ở Việt Nam.
Các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện
- Căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các nạn nhân, nhất là các nạn nhân nặng, không nơi nương tựa, gia đình có nhiều nạn nhân… nhân dịp kỷ niệm.
- Bằng nhiều giải pháp, cách làm thiết thực giúp đỡ nạn nhân vươn lên trong cuộc sống có điều kiện hòa nhập với cộng đồng. Tổ chức gặp mặt các nạn chất độc da cam dịp 10/8/2021, hỗ trợ nạn nhân phát triển sản xuất, cấp học bổng cho các cháu là nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, khám chữa bệnh, điều dưỡng phục hồi chức năng cho nạn nhân.
                                                                   Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.