CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > TRONG ĐƠN VỊ KINH TẾ TƯ NHÂN

TRONG ĐƠN VỊ KINH TẾ TƯ NHÂN

16/01/2023

Như chúng ta đã biết, Việt Nam phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua các kỳ đại hội Đảng có điều chỉnh về thành phần kinh tế, đến Đại hội XII của Đảng nêu rõ 04 thành phần kinh tế hiện nay là: Kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể, hợp tác xã; kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế khác thì bình đẳng, được pháp luật bảo vệ. Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định, phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, “thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân…”[1]. Đây là chủ trương lớn của Đảng, vừa thúc đẩy kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển, vừa phát huy vai trò của thành phần kinh tế này trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, khẳng định vai trò, động lực quan trọng trong hội nhập quốc tế.


Xác định vai trò quan trọng đó, từ năm 1996 đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản về công tác xây dựng Đảng trong loại hình doanh nghiệp này, như: Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23/11/1996 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đảng viên làm kinh tế tư nhân”; Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) trong tình hình mới”; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/03/2019 của Ban Bí thư “về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định:“Coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân”.
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, ngày 30 tháng 03 năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiện toàn Ban Chỉ đạo về tăng cường tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân có 36 đồng chí, gồm các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Huyện ủy; các cơ quan, ban ngành, mặt trận Tổ quốc-các đoàn thể chính trị- xã hội huyện và bí thư đảng ủy 15 xã, thị trấn; tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo trực tiếp theo dõi, trao đổi, hướng dẫn việc thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân. Huyện Chư Sê có 213 doanh nghiệp tư nhân, với tổng số 1.135 người lao động và Đảng bộ huyện có 51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và có 02 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân thuộc Huyện ủy và thuộc Đảng ủy cơ sở, với 08 đảng viên (Công ty Cổ phần thương mại Chư Sê và Trung tâm ngoại ngữ EVAS). Tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong việc giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức đảng phối hợp với chặt chẽ với chủ doanh nghiệp lãnh đạo đảng viên, người lao động nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Cán bộ, đảng viên thể hiện được tính tiền phong, gương mẫu trong sản xuất kinh doanh, có ý thức rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân còn gặp những khó khăn: Tỷ lệ phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân còn ít so với số lượng doanh nghiệp tư nhân hiện có; lực lượng lao động thường xuyên biến động nên khó khăn trong việc phát triển đảng. Chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân chất lượng còn thấp; vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng còn mờ nhạt. Các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân có ít đảng viên nên nề nếp sinh hoạt chi bộ không đều; chưa chú ý tạo nguồn kết nạp đảng viên; công tác xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân chưa được quan tâm đúng mức; năng lực của cán bộ làm công tác đảng trong các doanh nghiệp còn hạn chế, phần lớn tập trung vào nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh; thời gian giành cho công tác đảng còn ít nên trong sinh hoạt và hoạt động của tổ chức đảng còn thấp; công nhân và người lao động thường quan tâm đến việc làm, thu nhập, ít tham gia các hoạt động chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện để trở thành đảng viên chưa nhiều. Sự phối hợp của các doanh nghiệp với Liên đoàn Lao động huyện trong xây dựng, chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi chính trị cho công nhân lao động chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao...
Để tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, cần quan tâm thực hiện một số nội dung:
Một là, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về vai trò, vị trí, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong đơn vị kinh tế tư nhân.
Hai là, các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở những nơi có đủ điều kiện, những chưa có đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ, đảng ủy các xã, thị trấn cần phân công đảng ủy viên phối hợp với lãnh đạo các đoàn thể theo dõi, giúp đỡ, lựa chọn những quần chúng ưu tú trong các đoàn thể để giới thiệu kết nạp vào Đảng, nhất là quan tâm phát triển đảng ở các doanh nghiệp tư nhân, tiến tới thành lập chi bộ đảng ở cơ sở. 
Ba là, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hoạt động của công đoàn hướng tới giáo dục, động viên người lao động thi đua lao động, sản xuất, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu trở thành đảng viên. Đối với những doanh nghiệp chưa có đảng viên nhưng đã có tổ chức công đoàn, cấp ủy cơ sở nơi doang nghiệp đứng chân phân công cấp ủy viên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong doang nghiệp phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên.
Bốn là, Liên đoàn Lao động huyện tăng cường đẩy mạnh hoạt động của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, chú trọng thành lập mới tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp có đủ điều kiện. Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện phát huy vai trò xung kích, đẩy mạnh các hoạt động tuổi trẻ, lấy đoàn viên làm nòng cốt để tập hợp, xây dựng tổ chức đoàn, hội trong doanh nghiệp. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tích cực đẩy mạnh các hoạt động của phụ nữ để từ đó xây dựng, thành lập tổ chức hội trong các doanh nghiệp tư nhân.
Năm là, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp. Hàng năm, lãnh đạo huyện tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp; có chủ trương, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt thuận lợi, hiệu quả.
Sáu là, đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, đảng viên, đảng ủy các xã, thị trấn cần rà soát, nắm chắc số đảng viên đang làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân, khi có đủ 03 đảng viên chính thức trở lên và đang làm việc ở các doanh nghiệp hoạt động ổn định thì tiến hành thành lập chi bộ. Nếu số lượng đảng viên chưa đủ để thành lập chi bộ thì chuyển về sinh hoạt với một số tổ chức đảng phù hợp và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thành lập chi bộ mới.
Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay, những điển hình; tổ chức tọa đàm về công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân.
Công Thuần

 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.