CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin tổng hợp > HUYỆN CHƯ SÊ CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020

HUYỆN CHƯ SÊ CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020

11/05/2016

Hòa trong mục tiêu chung của tỉnh trong công cuộc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến năm 2020 tỉnh Gia lai phấn đấu xây dựng vùng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch với cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý gắn phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Là một huyện trọng điểm phía Nam của tỉnh, với tinh thần đó, huyện Chư Sê tích cực hưởng ứng chung tay xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 có 12/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02/14 xã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới.  

         Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện triển khai nghiêm túc và thực hiện sáng tạo. Cùng với đó Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện không ngừng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham mưu cho cấp ủy, thể hiện vai trò nòng cốt trong tuyên truyền vận động; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban ngành liên quan trong việc tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới, nên thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các công trình, đề án do Nhà nước phát động.
          Nhiệm vụ trọng tâm mà cấp uỷ và chính quyền huyện tập trung triển khai để thực hiện thành công chương trình là: Củng cố và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo, văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới cấp huyện và ban chỉ đạo ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã. Tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu cấp xã, thôn làng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân như giao thông, thuỷ lợi, y tế, giáo dục, nước sạch vệ sinh môi trường. Chú trọng phát triển sản xuất, hàng hoá và công nghiệp chế biến, nâng cao thu nhập cho người dân, tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo. Quan tâm thực hiện các nội dung về phát triển y tế, giáo dục, văn hoá, môi trường, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn. Đẩy mạnh chuyển giao việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện chương trình. Huy động nội lực các nguồn vốn từ các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn và các nguồn vốn tín dụng, vốn từ nhân dân.
          Các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, phối hợp các phòng ban và Chủ tịch UBND các xã chủ động lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, nhanh chóng; trong đó ưu tiên chỉ đạo và hướng dẫn các xã khó khăn, xã điểm để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, với những nội dung cơ bản là: Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với quy hoạch chung đô thị của thị xã Chư Sê đến năm 2030. Tập trung tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã giai đoạn (2016-2020). Tập trung tuyên truyền, phát động tích cực thực hiện phong trào thi đua trọng tâm “chung tay xây dựng nông thôn mới” theo Kế hoạch số: 31/KH-UBND, ngày 8/3/2012 của UBND huyện để triển khai thực hiện Quyết định số 196/QĐ-UBND, ngày 28/5/2012 của UBND Tỉnh  Gia Lai về tổ chức thực hiện phong trào thi đua trọng tâm “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”.
          Mục tiêu chung xây dựng nông thôn mới của huyện đến năm 2020 theo các tiêu chí là:
          Giao thông nông thôn: Tỷ lệ đường trục xã được cứng hoá, đạt chuẩn 100%>. Duy trì tỷ lệ đường trục thôn được cứng hoá, đạt chuẩn 80%, tăng tỷ lệ bê tông hoá, nhựa hoá lên hơn 70%. Đường ngõ xóm có tỷ lệ cứng hoá đạt 52%. Đường trục chính nội đồng đã được cứng hoá ,đạt chuẩn coi như đạt chuẩn 75%.
          Thuỷ lợi: Hệ thống thuỷ lợi cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh, tỷ lệ kênh mương do xã quản lý được kiên cố hoá đạt 61,3%.
          Điện: Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện, tỷ lệ hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%.
          Trường học: Tỷ lệ trường học các cấp mần non, tiểu học, trung học cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia 100%.
          Nhà văn hoá và khu thể thao đạt chuẩn. Tỷ lệ thôn có nhà văn hoá và khu thể thao đạt chuẩn 100%
          Chợ đạt chuẩn bộ xây dựng. 100% xã có điểm phục vụ bưu chính niễn thông và có intenet đến thôn.
          Không có nhà tạm dột nát. Thu nhập bình quân đầu người của khu vực thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định, tỷ lệ hộ nghèo nông thôn <7%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 92%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo hơn 30%. Mỗi xã có ít nhất một hợp tác xã hoặc tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả. Y tế xã đạt chuẩn, tỷ lệ người dân tham gia các hình thức BHYT đạt 75%, tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt từ 85% trở lên. Các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường không có các hoạt động suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp. Nghĩa trang có quy hoạch, chất thải và nước thải được thu gom, xử lý theo quy định. 100% cán bộ ,công chức xã có trình độ đạt chuẩn. 100% xã có Đảng bộ, chính quyền đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh”. 100% xã có các tổ chức đoàn thể chính trị đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. 100% xã đạt chuẩn về an ninh, trật tự xã hội.
          Mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện cụ thể theo từng năm trong giai đoạn (2016-2020) là:
          Đến hết năm 2016, phấn đấu có 06/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định (IaGlai, IaBlang, Albă, IaHLốp, Dun, IaPal); 03/14 xã đạt từ 14-16 tiêu chí (Chư Pơng, Bờ Ngoong, IaTiêm); 05/14 xã đạt từ 8-11 tiêu chí (KôngH’Tok, BarMaih, IaKo, Hbông, Ayun).
          Đến hết năm 2017, phấn đấu có 09/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định (IaGlai, IaBLang, Albă, IaHlốp, Dun, IaPal, Chư Pơng, Bờ Ngoong, IaTiêm); 02/14 xã đạt15 tiêu chí (KôngH’tok, IaKo); 03/14 xã đạt từ 10-11 tiêu chí  (BarMaih, Hbông, Ayun).
          Đến cuối năm 2018, phấn đấu có 11/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới (IaGlai, IaBLang, Albă, IaHlốp, Dun, IaPal, Chư Pơng, Bờ ngoong, IaTiêm, KôngH’tok, IaKo);    03/14 xã đạt 14 tiêu chí (BarMaih, Hbông, Ayun). Phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
          Đến cuối năm 2019, phấn đấu nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 12/14 xã (IaGlai, IaBLang, Albă, IaHlốp, Dun, IaPal, Chư Pơng, Bờ Ngoong, IaTiêm, KôngH’tok, IaKo, BarMaih); 02/14 xã (Hbông  Ayun) đạt 15-16 tiêu chí.
          Đến cuối năm 2020, giữ vững, nâng chất lượng tiêu chí đã đạt chuẩn đối với 12/14 xã (IaGlai, IaBLang, Albă, IaHlốp, Dun, IaPal, Chư Pơng, Bờ Ngoong, IaTiêm, KôngH’tok, IaKo, BarMaih) và nâng số tiêu chí đạt chuẩn đối với 02/14 xã Hbông, Ayun lên từ 16-17 tiêu chí.
          Để chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2016-2020) đạt kết quả cao nhất; các cấp Uỷ đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện Chư sê đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của mình trong thời gian tới:
          Đối với cấp uỷ ban hành các nghị quyết, chuyên đề sát thực về xây dựng nông thôn mới,  kết hợp kiểm tra giám sát các nghị quyết đã ban hành.
UBND xây dựng kế hoạch từng năm với từng tiêu chỉ tiêu cụ thể. Tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thực hiện các nội dung: Phát triển các công trình hạ tầng cơ bản trên địa bàn xã, giao thông, điện, đường, trường, trạm, nước sạch, thuỷ lợi, hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, chú trọng việc tổ chức lại sản xuất trong sán xuất nông nghiệp; hoàn thành đề án cơ cấu ngành nông nghiệp, từng bước tạo chuyển biến rõ nét vệ sinh môi trường cảnh quan nông thôn. Bám sát các văn bản của trung ương, các cơ chế chính sách được UBND tỉnh cụ thể hoá phù hợp với điều kiện của huyện và các văn bản hướng dẫn thực hiện từng tiêu chí nông thôn mới của các sở, ban ngành.
            UBMTTQ các cấp đẩy mạnh cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư “gắn với phong trào thi đua “Gia lai chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tuyên truyền dến từng người, từng gia đình thấy được lợi ích việc xây dựng nông thôn mới, nêu gương điển hình tiên tiến của mỗi người dân, gia đình gương mẫu thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.
           Các hội tăng cường vận động đoàn viên hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội liên hiệp phụ nữ đẩy mạnh phong trào “năm không ba sạch” gắn với “xây dựng nông thôn mới”. Hội nông dân các cấp đẩy mạnh công tác triển khai có hiệu quả đề án nâng cao trách nhiệm của hội nông dân trong phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân toàn huyện đến năm 2020. Đoàn thanh niên đẩy mạnh phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, thanh niên lập nghiệp, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc.
           Mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng như đăng ký cam kết giải phóng mặt bằng, làm đường kiên cố hoá giao thông, thuỷ lợi...; góp phần hiện đại hoá nông thôn. Gương mẫu thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, bài trừ mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh. 
          Với sự đoàn kết thống nhất, sự quyết tâm phấn đấu của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn làng và người dân; đến năm 2020 tin chắc rằng huyện Chư Sê sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới.
 Đỗ Thị Loan – Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Chư Sê

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.