CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin UBND Huyện > Chư sê: Triển khai thực hiện “Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên

Chư sê: Triển khai thực hiện “Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện

17/12/2019

     Ngày 13/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực hiện hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc


Triển khai thực hiện “Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ
trên địa bàn huyện Chư Sê. Ảnh: Internet
     Với mục đích nhằm xác định rõ nội dung công việc và lộ trình thực hiện phù hợp trong việc tăng cường hiệu quả triển khai các quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (viết tắt ICCPR) và khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc. Từ đó, góp phần nâng cao sự hưởng thụ của người dân về các quyền dân sự và chính trị phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội; bảo đảm các yêu cầu đối ngoại, đối nội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan có liên quan và tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình triển khai, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả toàn diện và đồng bộ.
     Việc tổ chức, thực hiện Kế hoạch phải phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bám sát với Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Việc thực hiện Công ước và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
     Bên cạnh đó, các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể và tổ chức thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả. Phối hợp đồng bộ giữa các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời phản ánh, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.
Các nhiệm vụ và giải pháp:
1. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định nhằm thực hiện Công ước ICCPR của Liên Hiệp quốc về quyền dân sự và chính trị. Ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động nhằm đảm bảo các quy định về hạn chế quyền, chống phân biệt đối xử  với phụ nữ và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, trong đó chú trọng đến nhóm đối tượng khuyết tật, trẻ em, người dân tộc thiểu số, người nhiễm HIV/AIDS.
2. Tăng cường truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và chống phân biệt đối xử. Bảo đảm quyền của phụ nữ và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong các chương trình, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị và tại địa địa bàn các xã, thị trấn. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về quyền dân sự và chính trị.
3. Tăng cường và thực hiện nghiêm việc tiếp nhận khiếu nại, tố cáo theo hướng thuận tiện, an toàn và tăng tỷ lệ, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các vi phạm quyền dân sự và chính trị của các cá nhân để đảm bảo tốt hơn quyền khiếu nại, tố cáo. Nâng cao chất lượng hoạt động bồi thường, hỗ trợ cho nạn nhân bị xâm phạm quyền dân sự và chính trị. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, thống kê tình hình thi hành các quyền dân sự và chính trị.
4. Tiếp tục thúc đẩy các quyền dân sự và chính trị thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của Công ước ICCPR  nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện.
Tổ chức thực hiện
Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Kế hoạch này; xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và sơ kết, tổng kết theo quy định.
Thanh tra huyện tăng cường và thực hiện nghiêm việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện tham mưu giải quyết hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các vi phạm quyền dân sự và chính trị của các cá nhân.
Phòng Lao động, Thương binh và xã hội Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện nghiêm các chính sách liên quan đến các đối tượng phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp và tổ chức nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật về các quyền dân sự, chính trị trong phạm vi ngành, lĩnh vực mình quản lý; kịp thời sơ kết, tổng kết nhân rộng mô hình và báo cáo kết quả theo quy định.
     Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã tích cực vận động nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị, kết hợp đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị của các cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức và kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật.
     Đề nghị Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn việc phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hoạt động truy tố, xét xử, nhất là các phiên tòa xét xử lưu động.
    Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được cấp từ ngân sách nhà nước theo Luật ngân sách và các văn bản pháp luật khác, bảo đảm theo quy định và nguồn tài trợ khác (nếu có). Đồng thời, căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kinh phí hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định của pháp luật.
Minh Nguyên (TH) 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.