CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin UBND Huyện > Huyện Chư Sê ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị cơ sở tiến tới tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

Huyện Chư Sê ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị cơ sở tiến tới tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến toàn huyện lần thứ III

28/11/2019

     Ngày 28/11/2019, UBND huyện Chư Sê ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị cơ sở, tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến toàn huyện lần thứ III, năm 2020.
     Theo đó, trong quý I/2020, cấp cơ sở (xã, thị trấn) tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến. Tiếp đó, trong quý II/2020, huyện sẽ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III nhằm đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước kể từ sau Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II (2015) đến nay đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” và Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. Biểu dương kết quả của phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân


Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng huyện Chư Sê năm 2018. ảnh: Mỹ Đức
     Căn cứ Kế hoạch, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, khối thi đua tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến toàn huyện lần thứ III, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp, tập trung vào các hoạt động:
     Phát động phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, gắn với  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ huyện lần thứ IX và mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020.  Tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua “Chư Sê chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Chư Sê chung tay vì người nghèo”, “Chư Sê chung tay vì an toàn giao thông”, “Cán bộ, công chức, viên chức Chư Sê thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua.
     Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện tập trung tuyên truyền về Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, biểu dương ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện; mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo không khí sôi nổi, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2020, Hội nghị điển hình tiên tiến toàn huyện lần thứ III, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp.
     Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, các quy định về công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành tốt các pháp luật và các chính sách về thi đua, khen thưởng để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
     Chú trọng việc phát hiện các điển hình tiên tiến và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, được quần chúng, tập thể suy tôn để biểu dương, tôn vinh kịp thời và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng để các điển hình tiên tiến tiêu biểu được lan tỏa thực sự hiệu quả trong cuộc sống.
 
                                                                                                           MP

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.