Tin tức > Nông thôn mới

Những kết quả nổi bật của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện Chư Sê

11/03/2022
 
     Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chương trình lâu dài của Đảng và Nhà nước ta nhằm phát triển toàn diện về xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn và được cụ thể hóa thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Tổng kết 05 giai đoạn 2016-2021, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chư Sê đã có được những kết quả quan trọng.
     UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai theo đúng nội dung hướng dẫn của trung ương và của tỉnh. Đồng thời, tổ chức lại Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện để giúp việc cho Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. UBND huyện cũng ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách từng chỉ tiêu, tiêu chí, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện. Phân công 01 công chức kiêm nhiệm thuộc Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.
     14/14 xã đã tiến hành thành lập các Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban giám sát, Tổ khảo sát xã, Ban phát triển thôn,   Tổ khảo sát thôn, làng theo quy định. Phân công 01 công chức xã phụ trách hướng dẫn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Hàng năm việc củng cố Ban chỉ đạo các cấp luôn được tiến hành thường xuyên đảm bảo công tác chỉ đạo luôn được kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện và phân công các thành viên phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí và phân công phụ trách từng xã. Đối với cấp xã phân công thành viên phụ trách các thôn, làng, tổ chức họp dân triển khai các nội dung của bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến toàn thể nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức các đợt phát động, vận động, tuyên truyền nhân dân góp công, góp sức chung tay thực hiện Chương trình.
     Trên cơ sở Quyết định số 1980/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban Chỉ đạo cấp huyện chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020, quán triệt đến toàn thể cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn để triển khai thực hiện. Đối với việc thực hiện xây dựng làng nông thôn mới trong ĐBDTTS; trên cơ sở các hướng dẫn thực hiện của tỉnh, UBND huyện đã Ban hành Bộ tiêu chí về làng nông thôn mới trong Đồng bào Dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2020 thực hiện trên địa bàn huyện Chư Sê, làm căn cứ để triển khai thực hiện tại Quyết định 652/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 và tổ chức thực hiện xây dựng làng Kpaih xã Ayun trở thành làng nông thôn mới đầu tiên trên địa bàn huyện. Đến năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Quy định Bộ tiêu chí thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; Quy trình xét công nhận, công bố thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2020; UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị rà soát xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm.
     Với những nổ lực, phấn đấu; trong giai đoạn 2016-2021, trên địa bàn huyện đã được UBND tỉnh công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới (các xã Ia Blang, Ia Glai, Al Bă, Ia H’lốp, Ia Pal, Dun, Chư Pơng, xã Ia Tiêm, Bờ Ngoong, Bar Maih, Kông Htok); Xã HBông đang trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn năm 2021; Còn lại 02 xã Ia Ko (phấn đấu đạt chuẩn năm 2022) và Ayun (phấn đấu đạt chuẩn năm 2023). Đến năm 2021 tổng số tiêu chí đạt được là 254 tiêu chí/14 xã, bình quân mỗi xã đạt được 18,14 tiêu chí.
      Về kết quả thực hiện một số tiêu chí nâng cao của Chương trình, trong giai đoạn 2016-2021, UBND huyện phấn đấu xây dựng 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao bao gồm: Ia Blang, Ia Pal, Ia H’lốp và xã Bờ Ngoong. Đến nay, các xã Ia Blang và Ia Pal đạt 17/19 tiêu chí; Xã Ia H’lốp đạt 16/19 tiêu chí; Xã Bờ Ngoong đạt 15/19 tiêu chí.
      Về xây dựng làng đạt chuẩn nông thôn mới, trong giai đoạn 2016-2021, toàn huyện có 01 làng Tơ Drăh - xã Bar Măih đạt chuẩn làng nông thôn mới; phấn đấu xây dựng mỗi xã/thị trấn có 01 làng nông thôn mới, đến nay các làng đang triển khai hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn, tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo
 
 
Người dân làm đường giao thông nông thôn tại làng Tơ Drăh, xã Bar Măih
– làng đạt chuẩn làng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021
     Xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng và nhà nước, hợp với lòng dân. Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Chư Sê, đồng thời với các chủ trương, chính sách, cơ chế sáng tạo- linh hoạt- đổi mới- tích cực - đồng bộ và quyết liệt của huyện. Sự quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các xã trong công tác lãnh, chỉ đạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã hội. Đặc biệt, là sự đồng thuận, quyết tâm của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Trong thời gian qua, huyện Chư Sê đã đạt được những kết quả, làm nền tảng hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra. Phong trào thi đua “Chư Sê chung sức xây dựng nông thôn mới” đã có tác động đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân, động viên tinh thần của toàn xã hội để triển khai thực hiện. Hệ thống thông tin tuyên truyền về nông thôn mới hoạt động phong phú, liên tục đã động viên rất tích cực, kịp thời đến phong trào xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn được đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo phát triển toàn diện. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, cảnh quan môi trường được sạch đẹp, trật tự xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
     Ngoài những kết quả đã đạt được, trong quá trình tổ chức, chỉ đạo thực hiện cũng còn một số hạn chế như ban đầu triển khai tổ chức thực hiện còn nhiều lúng túng, nguồn thu ngân sách ở một số địa phương còn nhiều hạn chế, từ đó nguồn vốn đầu tư cho các hạ tầng cơ sở còn gặp nhiều khó khăn. Sự hỗ trợ của doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn còn hạn chế. Ảnh hưởng của dịch Covid – 19 kéo dài đã làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, giá cả nông sản xuống thấp trong khi giá vật tư nông nghiệp lại tăng cao ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân.
     Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình theo hướng bền vững và hoàn thành mục tiêu đề ra, trong thời gian tới cần chú trọng thực hiện đồng bộ và hiệu quả một số giải pháp như: Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, nhất là vai trò của người đứng đầu. Tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Chư Sê chung sức xây dựng nông thôn mới” từ huyện, xã đến các thôn, làng với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp thực tiễn. Chú trọng phát huy sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, gắn phong trào thi đua với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác trên địa bàn huyện. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các hội, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới thiết thực, hiệu quả hơn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ huyện, xã đến các thôn, làng về chương trình xây dựng nông thôn mới, mở thêm các chuyên trang, chuyên mục, thêm thời lượng để phổ biến, phát hiện và biểu dương các mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến. Tập trung chỉ đạo sản xuất, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, nhất là việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Quan tâm chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới một cách hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn thích ứng với biến đổi khí hậu. Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách về xây dựng nông thôn thôn mới phải giỏi về chuyên môn, có tâm huyết để đáp ứng yêu cầu công việc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát huy vai trò phản biện, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới. Định kỳ, tổ chức điều tra về sự hài lòng của người dân đối với tiến độ và kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Lê Loan
 


 
Default news teaser image
Lễ công bố làng Tơ Drăh, xã Bar Măih đạt chuẩn làng nông thôn mới năm 2020

Ngày 03/3/2022, Ủy ban nhân dân xã Bar Măih tổ chức Lễ công bố làng Tơ Drăh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Về dự có Thường trực Văn phòng điều phối NTM huyện Chư Sê; đại diện thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các Đoàn thể và toàn thể cán bộ công chức xã; các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn; Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn, làng trên địa bàn xã, đại diện các đơn vị doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn có nhiều đóng góp xây dựng NTM; Cùng toàn thể Nhân dân và cán bộ làng Tơ Drăh. Sau 02 năm phát động phong trào thi đua “làng Tơ Drăh chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ và nhân dân làng đã đồng lòng, hợp sức để xây dựng thôn...

Default news teaser image
Điểm sáng nông thôn mới

 Đánh giá sau 2 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ông Kpă Thuyên-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nhận xét: “Chương trình đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân rất cao với ý thức sâu sắc rằng triển khai chương trình nông thôn mới là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nông dân. Kết quả khả quan từ các xã điểm trên địa bàn tỉnh, dù chưa thực sự đồng đều giữa các vùng, song đã thể hiện sự thành công bước đầu của chương trình”.


Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.