Phổ biến giáo dục pháp luật > Phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

09/11/2021

Thanh tra Chính phủ vừa phát hành Bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng trong khung khổ thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019.