Phổ biến giáo dục pháp luật > Tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật trong tình hình mới

Tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật trong tình hình mới

09/11/2021

Xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong việc đưa cán bộ, nhân dân đến gần với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng ủy, UBND, MTTQ và các khối đoàn thể xã Bar Măih luôn chú trọng, quan tâm, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn.
Với tinh thần đó, bước vào năm 2021, UBND xã đã kiện toàn lại toàn bộ hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cho phù hợp với thực tế. Đồng thời đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên toàn địa bàn xã.
Do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, xã đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể chủ động thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, áp dụng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, tuyên truyền PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của xã, mạng Internet và mạng xã hội zalo, facebook… thành lập các nhóm zalo từ xã đến thôn. Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã; qua khẩu hiệu, pano, áp phích,... trên các tuyến đường cũng như tại các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra còn tuyên truyền qua các hoạt động hòa giải cơ sở, tủ sách pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật…